Закон о местных выборах

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 30-31, ст.382 ) { Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2747-IV ( 2747-15 ) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 35-36, ст.446

Законами
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.75
N 3368-IV ( 3368-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 10-11, ст.97
N 3437-IV ( 3437-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 10-11, ст.98
N 3519-IV ( 3519-15 ) від 14.03.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.285
N 602-V ( 602-16 ) від 12.01.2007, ВВР, 2007, N 13, ст.134
N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.260
N 1134-VI ( 1134-17 ) від 17.03.2009, ВВР, 2009, N 30, ст.424 }

{ Дія Закону N 602-V ( 602-16 ) поширюється на депутатів
місцевих рад (крім депутатів сільських, селищних рад),
обраних 26 березня 2006 року }

{ З 01.10.2007 р. стосовно складання та уточнення списків
виборців цей Закон діє у частині, що не суперечить Закону
N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007 на підставі пункту 3
розділу VII Закону N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007, ВВР,
2007, N 20, ст.282 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511 }


Цей Закон визначає основні засади, особливості та порядок
організації і проведення виборів депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської міських рад (далі - депутатів) та сільських, селищних, міських голів.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство про вибори депутатів та сільських,
селищних, міських голів


Стаття 2. Основні засади місцевих виборів

1. Депутати сільських, селищних, міських рад та сільські,
селищні, міські голови обираються громадянами України, які
належать до відповідних територіальних громад. Депутати районних, обласних рад обираються громадянами України, які належать до відповідних територіальних громад у межах району, області. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим обираються громадянами України, які проживають на території Автономної Республіки Крим.

2. Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за
мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища.

3. Вибори депутатів міських рад проводяться за пропорційною
системою: депутати обираються за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному окрузі, межі якого збігаються з межами міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.{ }

4. Вибори депутатів районних у містах рад проводяться за
пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного району у місті.

5. Вибори депутатів районних рад проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого
збігаються з межами відповідного району.

6. Вибори депутатів обласних рад, міст Києва та Севастополя
проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної області, міст Києва та Севастополя згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.
{ Частина шоста статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

7. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами Автономної Республіки Крим.

8. Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за
мажоритарною виборчою системою відносної більшості в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.
{ Частина восьма статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

9. Участь громадян України у місцевих виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у виборах.

Стаття 3. Загальне виборче право

1. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років (далі - виборці). Право голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим мають виборці, які проживають на території Автономної Республіки Крим.{ Частина перша статті 3 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

2. Документом, який засвідчує особу, громадянство та місце
проживання виборця на місцевих виборах, є:

1) паспорт громадянина України;

2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб,
недавно прийнятих до громадянства України).
{ Частина друга статті 3 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

3. Належність громадянина до відповідної територіальної
громади визначається його місцем проживання на її території згідно
з Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" ( 1382-15 ).

4. Громадяни України, які належать до відповідної
територіальної громади, які мають право голосу, можуть шляхом самовисування або через республіканські (в Автономній Республіці Крим), обласні, районні, районні у містах, міські організації політичних партій та їх виборчі об'єднання - блоки (далі - місцеві організації партій (блоки) брати участь у висуванні кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, роботі виборчих комісій, проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів та в інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.

6. Не мають права голосу на місцевих виборах громадяни
України, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за
вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі.

Стаття 4. Рівне виборче право

1. Місцеві вибори є рівними. Громадяни України беруть участь
у місцевих виборах на рівних засадах.

2. Кожен виборець має по одному голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, в яких він бере участь. Ці голоси виборець може використати тільки на одній виборчій дільниці.
{ Частина друга статті 4 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 5. Пряме виборче право

Місцеві вибори є прямими. Громадяни України, які належать до
відповідних територіальних громад та які мають право голосу на
місцевих виборах, безпосередньо обирають депутатів та сільських, селищних, міських голів шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій партій (блоків) у багатомандатних округах, а також за кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутих місцевими організаціями партій (блоками) або шляхом самовисування в одномандатних округах.

Стаття 6. Вільні вибори

1. Місцеві вибори є вільними. Виборцям забезпечуються умови
для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при
голосуванні.

2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи
будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

Голосування на місцевих виборах є таємним. Контроль за
волевиявленням виборців у будь-якій формі забороняється.

Стаття 8. Особисте голосування

Кожен виборець голосує на місцевих виборах особисто.
Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

Стаття 9. Право бути обраним

1. Депутатом та сільським, селищним, міським головою може
бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг
вісімнадцяти років та має право голосу відповідно до статті 70
Конституції України ( 254к/96-ВР ).

2. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може
бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати та
кандидатів на посаду сільського, селищного,
міського голови Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через місцеві організації партій (блоки) або шляхом самовисування у випадках, передбачених цим Законом.

Стаття 11. Засади виборчого процесу

1. Виборчий процес здійснюється на засадах:

2) політичного плюралізму та багатопартійності;

3) публічності і відкритості виборчого процесу;

4) рівності суб'єктів виборчого процесу перед законом;

5) рівності прав усіх кандидатів у депутати та відповідно
кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;

6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу
до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності;

7) неупередженості до місцевих організацій партій (блоків),
кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського,
селищного, міського голови з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій. { Пункт 7 частини першої статті 11 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

3. Виборчий процес включає такі етапи:

1) складання списків виборців;

2) формування виборчих комісій;

3) утворення територіальних виборчих округів;

4) утворення виборчих дільниць;

5) висування та реєстрація кандидатів у депутати та
кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;

6) проведення передвиборної агітації;

7) голосування (повторне голосування);

8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків
голосування і результатів місцевих виборів.

4. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням результатів місцевих виборів.

Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу

Суб'єктами виборчого процесу є:

1) виборці; { Пункт 1 статті 12 в редакції Закону N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

2) виборчі комісії, сформовані відповідно до цього Закону,
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) та інших законів України;

3) кандидати у депутати та кандидати на посаду сільського,
селищного, міського голови;

4) місцеві організації партій (блоки), які висунули
кандидатів у депутати або кандидатів на посаду сільського,
селищного, міського голови; { Пункт 4 статті 12 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }
( Teкст взятo з сайта Верховної Ради України
)

{ Пункт 5 статті 12 виключено на підставі Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

6) офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій
(блоків) - суб'єктів виборчого процесу, від кандидатів у депутати,
від кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів.

Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу

2. Виборчі комісії інформують громадян про свій склад,
місцезнаходження та режим роботи; про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць; про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб цих органів, які обмежують їх виборчі права; про порядок заповнення виборчих
бюлетенів; забезпечують можливість для ознайомлення їх із списками виборців, із виборчими списками місцевих організацій партій (блоків), з передвиборними програмами місцевих організацій партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у депутати та (або) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, з відомостями про кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови, з передвиборними програмами кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови; сповіщають населення про підсумки голосування та результати місцевих виборів; надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.{ Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

3. Рішення органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, що стосуються місцевих виборів та зачіпають
законні права громадян, а також рішення виборчих комісій
доводяться до відома громадян через друковані засоби масової
інформації або у разі неможливості оприлюднюються в інший спосіб у семиденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено законом.

4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно
висвітлювати хід підготовки і проведення місцевих виборів.
Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі
публічні заходи, пов'язані з місцевими виборами, а на засідання
виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів -
на умовах, визначених у частині дев'ятій статті 26 цього Закону,
крім випадків, передбачених законами України. Виборчі комісії,
органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх
повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо підготовки
проведення місцевих виборів.

Розділ II

ВИДИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ,
ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ

Стаття 14. Види місцевих виборів та порядок їх призначення

1. Місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими,
повторними, проміжними або першими (у разі формування нових місцевих рад (далі - перші місцеві вибори).

{ Абзац другий частини другої статті 14 виключено на підставі Закону N 1134-VI ( 1134-17 ) від 17.03.2009 }

{ Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

3. Позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, а також в інших випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ).

4. Повторні вибори депутата (депутатів) призначаються
територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі визнання виборів депутата (депутатів) у цьому окрузі недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата. Повторні вибори сільського, селищного, міського голови призначаються територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі визнання місцевих виборів недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від посади сільського, селищного, міського голови.

5. Проміжні вибори депутата призначаються територіальною
виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі дострокового припинення повноважень депутата, обраного в цьому одномандатному окрузі.

6. Перші місцеві вибори призначаються відповідно Верховною
Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською радою, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 15. Строки призначення місцевих виборів

{ Частина перша статті 15 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

2. Позачергові місцеві вибори призначаються не пізніш як
за 70 днів до дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається
за 60 днів до дня виборів.

3. Повторні місцеві вибори проводяться в останню неділю
шістдесятиденного строку з дня оприлюднення територіальною виборчою комісією рішення про їх призначення. Рішення про призначення повторних місцевих виборів приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня прийняття рішення про визнання місцевих виборів у цьому окрузі недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата або посади
сільського, селищного, міського голови.

4. Проміжні місцеві вибори проводяться в останню неділю
шістдесятиденного строку з дня опублікування рішення про
призначення виборів. Рішення про призначення проміжних виборів депутата приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата, обраного у відповідному виборчому окрузі.

{ Частина п'ята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

6. Місцеві вибори призначаються на неділю.

7. Орган, який відповідно до статті 14 цього Закону прийняв
рішення про призначення позачергових, повторних, проміжних чи перших місцевих виборів, не пізніш як на третій день від дня його прийняття публікує рішення у друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднює в інший визначений ним спосіб, а також доводить зазначене рішення до відома Центральної виборчої комісії в цей же строк.
{ Частина сьома статті 15 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

8. Усі строки, визначені у цьому Законі, обчислюються
календарними днями, годинами.

9. Першим днем строку, який відповідно до Закону має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події.

10. Останнім днем строку, який відповідно до Закону має
закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує
дню вказаної події.

11. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день
строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена цим чи іншими законами України.

Стаття 16. Визначення загального складу місцевих рад,
Верховної Ради Автономної Республіки Крим

{ Назва статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

1. Рішення про загальний склад (кількість депутатських
мандатів) сільської, селищної, міської, районної у місті,
районної, обласної ради приймається відповідною радою поточного скликання не пізніш як за 90 днів до дня місцевих виборів.

2. У разі, коли відповідна місцева рада поточного скликання у
строк, встановлений частиною першою цієї статті, не прийме рішення щодо загального складу місцевої ради, яка має обиратися, загальний склад відповідної місцевої ради залишається у тій самій кількості, що й у поточному скликанні.

3. Рішення про загальний склад місцевої ради, у разі
призначення перших місцевих виборів, приймається відповідно до пункту 4 частини другої статті 81 цього Закону.

4. Загальний склад сільської, селищної, міської, районної у
місті, районної, обласної ради має становити при чисельності:

2) від 1 тисячі до 3 тисяч жителів - від 16 до 26 депутатів
включно;

3) від 3 тисяч до 5 тисяч жителів - від 20 до 30 депутатів
включно;

4) від 5 тисяч до 20 тисяч жителів - від 30 до 36 депутатів
включно;

5) від 20 тисяч до 50 тисяч жителів - від 30 до 46 депутатів
включно;

6) від 50 тисяч до 100 тисяч жителів - від 36 до 50 депутатів
включно;

8) від 250 тисяч до 500 тисяч жителів - від 50 до 76
депутатів включно;

9) від 500 тисяч до 1 мільйона жителів - від 60 до 90
депутатів включно;

10) від 1 мільйона до 2 мільйонів жителів - від 76 до 120
депутатів включно;

11) понад 2 мільйони жителів - від 76 до 150 депутатів
включно.{ Частина четверта статті 16 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

5. Загальний склад Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначається Конституцією Автономної Республіки Крим ( rb239k002-98 ).

Розділ III

ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ

Стаття 17. Виборчі округи

1. Для виборів депутатів сільської, селищної ради відповідна
територіальна виборча комісія не пізніше ніж за 80 днів до дня
проведення місцевих виборів утворює виборчі округи з приблизно однаковою кількістю виборців у кожному виборчому окрузі (одномандатні округи). Кількість виборчих округів дорівнює чисельності загального складу відповідної ради, визначеному згідно із частиною четвертою статті 16 цього Закону. Орієнтовна середня чисельність виборців у виборчих округах в межах відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища визначається територіальною виборчою комісією на підставі списків виборців, складених відповідно до вимог Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ). У разі проведення позачергових, повторних, проміжних чи перших місцевих виборів орієнтовна середня чисельність виборців у
виборчих округах в межах відповідного села (кількох сіл, жителі
яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища
визначається на підставі даних відповідного органу виконавчої
влади з питань статистики. Відхилення орієнтовної середньої
чисельності виборців у виборчих округах в межах
адміністративно-територіальної одиниці повинне дорівнювати не більш як п'ять відсотків.
{ Частина перша статті 17 в редакції Закону N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

2. Багатомандатний виборчий округ по виборах депутатів
районних рад поділяється на виборчі територіальні округи, межі
яких збігаються з межами сіл, селищ, міст районного значення, що входять до складу району. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймається.

3. Багатомандатний виборчий округ для виборів депутатів
міських, районних у містах рад має межі, що збігаються з межами
відповідного міста або району у місті. Багатомандатний виборчий
округ по виборах депутатів міських рад у містах з районним поділом поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються з межами районів у місті. Якщо до складу міста входить інше місто, село, селище, то воно є виборчим округом з виборів депутатів міської ради міста, до складу якого воно входить. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймаються.{ Частина третя статті 17 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

4. Багатомандатний виборчий округ по виборах депутатів
обласних рад поділяється на виборчі територіальні округи, межі
яких збігаються з межами районів та міст обласного значення.
Рішення про утворення таких округів не приймається.

5. Багатомандатний виборчий округ по виборах депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються з межами районів та міст республіканського значення. Рішення про утворення таких округів не приймається.
{ Частина п'ята статті 17 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

6. Для виборів сільського, селищного, міського голови
відповідний одномандатний виборчий округ має межі, що збігаються з межами відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм. Одномандатний виборчий округ по виборах міського голови у містах з районним поділом поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються з межами районів у місті. Якщо до складу міста входить інше місто, село, селище, то воно є виборчим округом з виборів міського голови міста, до складу якого воно входить. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймаються.
{ Частина шоста статті 17 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

{ Частина сьома статті 17 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 18. Виборчі дільниці

1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку
голосів виборців утворюються виборчі дільниці.

2. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку
голосів у випадку чергових, а також інших місцевих виборів, які
проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, використовуються звичайні, а також спеціальні виборчі дільниці, що утворені у стаціонарних лікувальних закладах для проведення виборів народних депутатів України.
{ Частина друга статті 18 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

3. У разі проведення повторних, позачергових, проміжних чи
перших місцевих виборів, які проводяться не одночасно з виборами народних депутатів України, звичайні та спеціальні (у стаціонарних лікувальних закладах) виборчі дільниці на території села, селища, міста утворюються відповідно сільською, селищною, міською територіальними виборчими комісіями за поданням виконавчого комітету сільської, селищної, міської (міст, де немає районних рад), районної у місті ради, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або посадової особи, яка відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови.
{ Частина третя статті 18 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

4. Територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає межі
кожної виборчої дільниці та місцезнаходження дільничної виборчої комісії, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. У разі проведення кількох видів місцевих виборів рішення про єдину нумерацію виборчих дільниць приймається територіальною виборчою комісією найбільшої за розміром адміністративно-територіальної одиниці.
{ Частина четверта статті 18 в редакції Закону N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

5. Військовослужбовці, які належать до відповідної
територіальної громади, голосують на виборчих дільницях,
розташованих за межами військових частин (формувань).

6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від
двадцяти до двох тисяч п'ятисот осіб. Виборчі дільниці поділяються на:

1) малі - з кількістю виборців до 500 осіб;

2) середні - з кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;

3) великі - з кількістю виборців понад 1500 осіб.

Якщо на відповідній території налічується менше або більше
від зазначених меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок)
неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо
утворити додаткову виборчу дільницю в цьому окрузі, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців.
{ Частина шоста статті 18 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

7. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 50 днів до
дня виборів.

9. Рішення відповідної територіальної виборчої комісії про
утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж,
місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій
оприлюднюється у засобах масової інформації або в інший визначений комісією спосіб впродовж п'яти днів з дня прийняття цього рішення, але не пізніш як за 45 днів до виборів.
{ Частина дев'ята статті 18 в редакції Закону N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Розділ IV

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

Стаття 19. Система виборчих комісій

1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та
проведення місцевих виборів, становлять:

1) Центральна виборча комісія;

2) територіальні виборчі комісії:

виборча комісія Автономної Республіки Крим;

обласні виборчі комісії;

Київська, Севастопольська міські виборчі комісії;

районні виборчі комісії;

міські виборчі комісії (крім міст Києва та Севастополя);

районні у містах виборчі комісії (де обираються районні у
місті ради);

селищні, сільські виборчі комісії;

2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та
проведення виборів депутатів поширюються:

2) територіальної виборчої комісії - на територію
відповідного виборчого округу в межах відповідної
адміністративно-територіальної одиниці стосовно відповідних
місцевих виборів; { Пункт 2 частини другої статті 19 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

3) дільничної виборчої комісії - на територію виборчої
дільниці.

3. Виборчі комісії утворюються і діють відповідно до
Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього та інших законів
України. Ніхто не має права втручатися у вирішення питань,
віднесених до повноважень виборчих комісій, крім випадків,
передбачених законами України.

4. Сільська, селищна, міська, районна у місті, районна
територіальна виборча комісія у випадках, передбачених цим Законом здійснює повноваження окружної виборчої комісії з відповідного виду місцевих виборів.
{ Статтю 19 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 20. Статус виборчих комісій

1. Виборчі комісії місцевих виборів є спеціальними
колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори. Виборчі комісії місцевих виборів діють на підставі, в межах та у спосіб, встановлені Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими законами України.

2. Статус Центральної виборчої комісії визначається
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), цим та іншими законами України. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ).

3. Територіальна виборча комісія є юридичною особою.
Територіальна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо
територіальних виборчих комісій, які виконують функцію окружних виборчих комісій з відповідного виду місцевих виборів, а також усіх дільничних виборчих комісій на території відповідного виборчого округу з питань організації підготовки та проведення виборів депутатів та виборів сільського, селищного, міського голови.

4. Виборча комісія Автономної Республіки Крим з питань
організації та проведення виборів депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим є комісією вищого рівня щодо
територіальних районних та міських (міст республіканського
значення) виборчих комісій, які виконують функцію окружних
виборчих комісій на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також дільничних виборчих комісій.

5. Статус дільничної виборчої комісії визначається цим та
іншими законами. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку відповідно до зразка, затвердженого Центральною виборчою комісією.
{ Стаття 20 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від
21.12.2005
}

Стаття 20-1. Вимоги до членів виборчих комісій

1. До складу виборчої комісії, яка здійснює організацію
підготовки та проведення відповідного виду місцевих виборів у
відповідній адміністративно-територіальній одиниці чи
територіальній громаді, можуть входити громадяни України, які
мають право голосу на цих місцевих виборах.

2. Особа може одночасно входити до складу лише однієї
виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення місцевих
виборів чи будь-яких інших виборів або референдумів, які
проводяться одночасно.

4. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії
Автономної Республіки Крим, а також не менше третини інших членів цієї комісії повинні мати вищу юридичну освіту.

5. Секретар виборчої комісії повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.

6. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої
дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі, не
можуть входити працівники відповідного закладу.
{ Закон доповнено статтею 20-1 згідно із Законом N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 21. Порядок формування територіальних виборчих комісій

1. Територіальна виборча комісія формується відповідною
сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим не пізніш як за 90 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше 8 і не більше 15 осіб за поданнями керівних органів місцевих організацій партій (блоків) (не більш як на одну особу). Якщо число подань від місцевих організацій партій (блоків) перевищує 15, то їх участь у формуванні територіальної виборчої комісії визначається за допомогою жеребкування. Порядок жеребкування встановлюється Центральною виборчою комісією. Зазначені подання, до яких
додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної
територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі,
вносяться до відповідної ради не пізніше ніж за 95 днів до дня
виборів.

2. Районна організація партії або відповідний виборчий блок
може подавати кандидатури для включення до складу районної виборчої комісії, а також до виборчих комісій, які формуються сільськими, селищними, міськими радами у селах, селищах, містах, розташованих у межах району.

3. Міська організація партії або відповідний виборчий блок
може подавати кандидатури для включення до складу міської виборчої комісії та сільських, селищних, міських виборчих комісій у селах, селищах, містах, що входять до складу міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення або міст Києва та Севастополя.

4. Районна у місті організація партії або відповідний блок
може подавати кандидатуру для включення до складу відповідної районної у місті виборчої комісії.

5. Обласна організація партії (блок) може подавати
кандидатуру для включення до складу відповідної обласної
територіальної виборчої комісії.

6. Республіканська в Автономній Республіці Крим організація
партії (блок) може подавати кандидатуру для включення до складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим.

7. У разі, якщо в установлений частиною першою цієї статті
строк не надійшли подання щодо складу територіальної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше 8, територіальна виборча комісія утворюється відповідною місцевою радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням відповідно сільського, селищного, міського голови або голови районної, районної у місті, обласної ради, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим з обов'язковим включенням поданих кандидатур від місцевих організацій партій (блоків), зазначених у частині першій цієї статті.

8. Місцева організація партії (блок) у встановлені строки
подає до відповідних рад кандидатури для включення до складу конкретних територіальних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. До цих списків відповідні місцеві організації партій (блоки) включають членів цих партій (партій, що входять до блоку) або безпартійних громадян. Список повинен бути підписаний керівником відповідної місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та завірений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організацій вищого рівня. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. У поданні кандидатур до складу територіальних виборчих
комісій зазначаються:

1) прізвище, ім'я та по батькові особи;

2) рік народження (для осіб, яким у рік проведення виборів
виповнюється 18 років, - дата народження);

3) громадянство особи;

4) місце проживання та адреса житла особи, а також контактні
телефони;

6) освіта;

7) місце роботи та займана посада особи;

8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;

9) наявність відповідної освіти чи підготовки;

{ Частина восьма статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

9. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити
громадяни України, які мають право голосу на місцевих виборах.

10. Громадянин може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

{ Частину одинадцяту статті 21 виключено на підставі Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }
( Teкст підготовлено у Верховній Раді України
)

12. Розподіл керівних посад у територіальній виборчій комісії
здійснюється шляхом жеребкування. У жеребкуванні беруть участь
лише кандидатури, які відповідають вимогам, передбаченим пунктами
5, 8 і 9 частини восьмої цієї статті. Порядок жеребкування
визначається Центральною виборчою комісією.
{ Частина дванадцята статті 21 в редакції Закону N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

13. Голова, заступник голови та секретар територіальної
виборчої комісії не можуть бути представниками однієї місцевої
організації партії (блоку).

14. Орган, що прийняв рішення про формування територіальної
виборчої комісії, публікує зазначене рішення та склад виборчої
комісії у відповідних засобах масової інформації або, у разі
неможливості, оприлюднює в інший визначений ним спосіб не пізніш
як на сьомий день з дня його прийняття.
{ Частина чотирнадцята статті 21 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 22. Порядок утворення дільничної виборчої комісії

1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною
територіальною виборчою комісією не пізніш як за 35 днів до дня
виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших
членів комісії за поданням (не більш як на одну особу) керівного
органу районної, районної у місті, міської організації партії
(блоку) та відповідними кандидатами в депутати по одномандатних виборчих округах, які самовисунулися, а також відповідними кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови.
{ Частина перша статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

2. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити
громадяни України, які мають право голосу на місцевих виборах.

3. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:

1) для малих дільниць - 10 - 18 осіб;

2) для середніх дільниць - 14 - 20 осіб;

3) для великих дільниць - 18 - 24 особи.

На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує
п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у
складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.
{ Частина третя статті 22 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

4. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити
особи, зазначені у статті 20-1 цього Закону.
{ Частина четверта статті 22 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

5. Районна, районна у місті, міська чи вищого рівня (для сіл,
селищ, міст, що входять до складу міста республіканського в
Автономній Республіці Крим, обласного значення або міста
Севастополя) партійна організація (блок), кандидат у депутати,
кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови -
суб'єкти виборчого процесу не пізніш як за 40 днів до дня виборів
подають до відповідної територіальної виборчої комісії список
кандидатур для включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій (не більш як по одній особі до складу кожної дільничної комісії) із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, керівника відповідної місцевої організації партії (керівників організацій партій, що входять до блоку) і скріплений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або печаткою (печатками) організації (організацій) партії (партій) вищого рівня. В цей список районні, районні у місті, міські чи вищого рівня організації партії (блок) включають членів цієї партії (блоку) або безпартійних громадян, які мають право голосу. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначається:

1) прізвище, ім'я та по батькові особи;

2) рік народження (для осіб, яким у рік проведення виборів
виповнюється 18 років, - дата народження);

3) громадянство особи;

4) місце проживання та адреса житла особи, а також контактні
телефони;

5) володіння державною мовою;

6) освіта;

7) місце роботи та займана посада особи;

8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;

9) наявність відповідної освіти чи підготовки;

10) посада в комісії, на яку пропонується особа.
{ Частина п'ята статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

6. Якщо число подань від місцевих організацій партій (блоків)
перевищує визначений частиною третьою цієї статті граничний склад
дільничної виборчої комісії, то їх участь у формуванні дільничної
виборчої комісії визначається за допомогою жеребкування. Порядок жеребкування визначається Центральною виборчою комісією.{ Частина шоста статті 22 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

7. Розподіл керівних посад у дільничній виборчій комісії
здійснюється шляхом жеребкування. У жеребкуванні беруть участь лише кандидатури, які відповідають вимогам, передбаченим пунктами 5, 8 і 9 частини п'ятої цієї статті. Порядок жеребкування визначається Центральною виборчою комісією.
{ Частина сьома статті 22 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

8. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої
комісії не можуть бути представниками однієї місцевої організації
партії або блоку.
{ Частина восьма статті 22 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

9. У разі якщо у встановлений частиною п'ятою цієї статті
строк не надійшли подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії кандидатур становить менше від кількості осіб, встановлених частиною третьою цієї статті, дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією за поданням її голови у мінімальній кількості, встановленій частиною третьою цієї статті, з обов'язковим включенням кандидатур, поданих від районних, районних у місті, міських чи вищого рівня місцевих організацій партій (блоків).
{ Частина дев'ята статті 22 в редакції Закону N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

10. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії та про
її склад підлягає оприлюдненню у відповідних засобах масової
інформації або в інший спосіб, визначений органом, що утворив
комісію, впродовж семи днів з дня її утворення, але не пізніш як
за 28 днів до дня виборів.
{ Частина десята статті 22 в редакції Закону N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

11. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами
народних депутатів України дільничні виборчі комісії утворюються
відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів
України" ( 1665-15 ).

Стаття 23. Повноваження Центральної виборчої комісії

Центральна виборча комісія крім повноважень, передбачених
Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ):

1) приймає обов'язкові для виборчих комісій роз'яснення з
питань застосування цього Закону;

2) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для
приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;

3) звертається у разі необхідності до Конституційного Суду
України щодо тлумачення Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", інших законів України або окремих їх положень з питань проведення місцевих виборів, вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законів з питань проведення місцевих виборів;

4) встановлює форми, зразки виборчих документів і печаток;

5) у разі невиконання відповідною територіальною виборчою
комісією вимог частини другої статті 78 цього Закону за поданням
вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) визнає обраним, реєструє наступного за
черговістю у виборчому списку відповідної організації політичної
партії (виборчого блоку політичних партій) кандидата у депутати до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради (крім сільської, селищної ради) замість депутата, повноваження якого достроково припинено за рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був обраний депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради (крім депутатів сільської, селищної ради) та видає тимчасове посвідчення депутата відповідної ради; { Частину першу статті 23 доповнено пунктом згідно із Законом N 602-V ( 602-16 ) від 12.01.2007 }

6) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими
законами України.

Стаття 24. Повноваження територіальних (окружних)
виборчих комісій

{ Назва статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

1. Територіальна виборча комісія на період здійснення своїх
повноважень є постійно діючим органом, який забезпечує організацію і проведення відповідних місцевих виборів.

2. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна,
районна виборча комісія:

1) забезпечує підготовку та проведення виборів до відповідної
ради;

2) встановлює єдину нумерацію виборчих округів у межах
відповідно Автономної Республіки Крим, області, району;

3) здійснює в межах відповідної
адміністративно-територіальної одиниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори у частині, що стосується виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, виборцями, дільничними виборчими комісіями, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності), їх посадовими особами, місцевими організаціями партій (блоками), їх представниками та уповноваженими особами, кандидатами у депутати відповідної ради, офіційними спостерігачами;

4) надає правову, організаційну, методичну, технічну допомогу
дільничним виборчим комісіям у частині їх діяльності, що
стосується виборів відповідної ради, організовує навчання членів
цих комісій з питань організації виборчого процесу;

5) реєструє списки кандидатів у депутати, висунутих місцевими
організаціями партій (блоками), до відповідної ради, їх
представників, уповноважених осіб місцевих організацій партій
(блоків), видає їм відповідні посвідчення; { Пункт 5 частини
другої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

6) розглядає питання щодо скасування рішення про реєстрацію
кандидатів у випадках, передбачених цим Законом;

7) повідомляє населення про зареєстровані списки кандидатів у
депутати до відповідної ради від місцевих організацій партій
(блоків);

8) затверджує текст виборчого бюлетеня для виборів депутатів
відповідної ради, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів,
передає їх відповідним виборчим комісіям; { Пункт 8 частини другої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

9) встановлює порядок використання коштів на проведення
виборів до відповідної ради, організовує зустрічі з виборцями
кандидатів у депутати, уповноважених осіб місцевих організацій
партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до
відповідної ради;

10) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації
щодо виборів до відповідної ради, у разі необхідності - печаток,
штампів та передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям;

11) забезпечує відповідно до цього Закону виготовлення
інформаційних плакатів місцевих організацій партій (блоків) -
суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради;

12) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій,
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів до відповідної ради;

13) реєструє спостерігачів від місцевих організацій партій
(блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної
ради відповідно до цього Закону, веде облік офіційних
спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій,
зареєстрованих Центральною виборчою комісією на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

14) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради;

15) здійснює контроль за дотриманням встановленого цим
Законом порядку проведення передвиборної агітації місцевими
організаціями партій (блоками), їх уповноваженими особами,
кандидатами у депутати;

16) визнає вибори до відповідної ради або голосування на
виборчій дільниці недійсними у випадку, передбаченому статтями 72 і 75 цього Закону; { Пункт 16 частини другої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

17) встановлює результати виборів до відповідної ради,
офіційно публікує результати виборів до відповідної ради;

18) реєструє обраних депутатів відповідної ради, повідомляє
населення про зареєстрованих депутатів відповідної ради та основні відомості про них;

19) організує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених цим Законом;

20) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки
та проведення місцевих виборів до відповідної ради, приймає щодо них рішення;

21) забезпечує передачу на зберігання до відповідної
державної архівної установи виборчої та іншої документації в
порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

{ Пункт 22 частини другої статті 24 виключено на підставі Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

23) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими
законами України.

3. Районна виборча комісія крім повноважень, визначених
частиною другою цієї статті, встановлює підсумки голосування по виборчих списках кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, бласної ради у відповідному окрузі, передає ці підсумки відповідно до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної виборчої комісії.
{ Частина третя статті 24 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

4. Сільська, селищна виборча комісія:

1) забезпечує підготовку та проведення місцевих виборів;

2) утворює виборчі округи, встановлює їх межі, публікує ці
відомості;

3) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину
нумерацію в межах села (кількох сіл, жителі яких добровільно
об'єдналися у сільську громаду), селища; { Пункт 3 частини четвертої статті 24 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

4) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього
Закону;

5) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу
дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих
комісій з питань організації виборчого процесу;

6) реєструє кандидатів у депутати відповідної місцевої ради у
відповідних виборчих округах, їх довірених осіб та видає їм
посвідчення;

7) реєструє кандидатів на посаду відповідно сільського,
селищного голови, їх довірених осіб та видає їм відповідні
посвідчення;

8) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів у
депутати відповідної місцевої ради, кандидатів на посаду
сільського, селищного голови;

9) затверджує текст виборчих бюлетенів по виборах відповідної
місцевої ради, а також сільського, селищного голови, забезпечує
виготовлення виборчих бюлетенів і передає їх дільничним виборчим комісіям;

10) скликає у разі необхідності за власною ініціативою
засідання дільничної виборчої комісії на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці; { Пункт 10 частини
четвертої статті 24 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від
21.12.2005 }

11) встановлює порядок використання коштів на проведення місцевих виборів, розподіляє кошти між дільничними виборчими комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням;

12) сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати,
кандидатів на посаду сільського, селищного голови з виборцями;

13) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації та
у разі необхідності - печаток, штампів і передає їх відповідним
дільничним виборчим комісіям;

14) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів єдиного
зразка зареєстрованих кандидатів на посаду сільського, селищного голови, кандидатів у депутати відповідної місцевої ради;

15) здійснює контроль за складанням списків виборців
відповідної територіальної громади і поданням їх дільничними
виборчими комісіями для загального ознайомлення та уточнення;

16) реєструє спостерігачів від кандидатів у депутати
відповідної місцевої ради та кандидатів на посади сільських,
селищних голів, місцевих організацій партій (блоків), веде облік
офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних
організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією на території відповідної територіальної громади;

17) здійснює контроль за використанням кандидатами у депутати відповідної місцевої ради, кандидатами на посаду сільського, селищного голови їх власних виборчих фондів відповідно до цього Закону;

{ Пункт 18 частини четвертої статті 24 виключено на підставі Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

19) встановлює підсумки голосування та результати місцевих
виборів;

20) реєструє обраних депутатів ради;

21) реєструє обраного сільського, селищного голову;

22) організує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених цим Законом;

23) встановлює підсумки голосування щодо списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій до районної ради у
відповідному окрузі, передає ці підсумки до відповідної районної
виборчої комісії.

5. Міська, районна в місті виборча комісія:

1) забезпечує підготовку та проведення виборів до відповідної
ради;

2) здійснює в межах відповідної
адміністративно-територіальної одиниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори у частині, що стосується виборів до відповідної місцевої ради, виборцями, дільничними виборчими комісіями, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності), їх посадовими особами, місцевими організаціями партій (блоками), їх представниками та уповноваженими особами, кандидатами у депутати
відповідної ради, офіційними спостерігачами;

3) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину
нумерацію відповідно в межах міста, району в місті (у випадку
проведення виборів до міської, районної у місті ради, міського
голови) з урахуванням вимог частини четвертої статті 18 цього
Закону; { Пункт 3 частини п'ятої статті 24 в редакції Закону
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

4) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього
Закону;

5) надає правову, організаційну, методичну, технічну допомогу
дільничним виборчим комісіям у частині їх діяльності, що
стосується виборів відповідної ради, організовує навчання членів
цих комісій з питань організації виборчого процесу;

6) реєструє списки кандидатів у депутати, висунутих місцевими
організаціями партій (блоками), до відповідної ради, їх
уповноважених осіб, видає їм відповідні посвідчення;

7) розглядає питання щодо скасування рішення про реєстрацію кандидатів у випадках, передбачених цим Законом;

8) повідомляє населення про зареєстровані списки кандидатів у
депутати до відповідної місцевої ради від місцевих організацій
партій (блоків);

9) затверджує текст виборчого бюлетеня для виборів депутатів
відповідної місцевої ради, забезпечує виготовлення виборчих
бюлетенів, передає їх дільничним виборчим комісіям;

10) встановлює порядок використання коштів на проведення місцевих виборів, розподіляє кошти між дільничними виборчими комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням;

11) організовує зустрічі з виборцями кандидатів у депутати,
уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків) -
суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної місцевої
ради;

12) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації та
у разі необхідності - печаток, штампів і передає їх відповідним
дільничним виборчим комісіям;

13) забезпечує відповідно до цього Закону виготовлення
інформаційних плакатів місцевих організацій партій (блоків) -
суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної місцевої
ради;

14) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій,
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів до відповідної місцевої ради;

15) здійснює контроль за складанням списків виборців і
поданням їх дільничними виборчими комісіями для загального
ознайомлення та уточнення;

16) реєструє спостерігачів від місцевих організацій партій
(блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної
місцевої ради відповідно до цього Закону, веде облік офіційних
спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій,
зареєстрованих Центральною виборчою комісією на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

17) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної місцевої ради;

18) спільно з органами місцевого самоврядування визначає
порядок розміщення агітаційних матеріалів, а також спеціально
облаштовані місця для нього;

19) здійснює контроль за дотриманням встановленого цим
Законом порядку проведення передвиборної агітації місцевими
організаціями партій (блоками), їх уповноваженими особами,
кандидатами у депутати;

20) визнає вибори до відповідної місцевої ради або
голосування на виборчій дільниці недійсними у випадку,
передбаченому статтею 72 цього Закону;

21) встановлює результати виборів до відповідної місцевої
ради, офіційно публікує результати виборів до відповідної місцевої
ради;

22) реєструє обраних депутатів відповідної місцевої ради,
повідомляє населення про зареєстрованих депутатів відповідної
місцевої ради та основні відомості про них;

23) організує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених цим Законом;

24) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки
та проведення місцевих виборів до відповідної місцевої ради,
приймає щодо них рішення;

25) забезпечує передачу на зберігання до відповідної
державної архівної установи виборчої та іншої документації в
порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

{ Пункт 26 частини п'ятої статті 24 виключено на підставі
Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

27) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими
законами України.

6. Міська виборча комісія крім повноважень, визначених
частиною п'ятою цієї статті, здійснює повноваження, які визначені
пунктами 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 21, частини четвертої цієї
статті, щодо виборів міського голови.
{ Частина шоста статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

7. Сільська, селищна, міська виборча комісія сіл, селищ,
міст, розташованих у межах району (у складі міста відповідно до
існуючого адміністративно-територіального устрою), крім
повноважень, визначених частинами четвертою, п'ятою цієї статті,
встановлює підсумки голосування щодо списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) до районної (міської) ради або міського голови у відповідному виборчому територіальному окрузі і передає ці підсумки до районної (міської) територіальної виборчої комісії.
{ Частина сьома статті 24 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

8. Районна в місті виборча комісія, крім повноважень,
визначених частиною п'ятою цієї статті, встановлює підсумки
голосування до міської ради, на посаду міського голови у
відповідному виборчому територіальному окрузі, передає ці підсумки до відповідної міської виборчої комісії.
{ Частина восьма статті 24 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

9. Міська (міст республіканського Автономної Республіки Крим
і обласного значення) виборча комісія, крім повноважень,
визначених частиною п'ятою цієї статті, встановлює підсумки
голосування щодо списків кандидатів у депутати від місцевих
організацій партій (блоків) до Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, обласної ради у відповідному виборчому
територіальному окрузі і передає ці підсумки до виборчої комісії
Автономної Республіки Крим, обласної виборчої комісії.
{ Частина дев'ята статті 24 в редакції Закону N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

10. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні,
районні, районні у місті, міські, селищні, сільські виборчі
комісії інформують Верховну Раду України, відповідні ради про хід
виборчого процесу та результати виборів.
{ Статтю 24 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 25. Повноваження дільничної виборчої комісії

1. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з дня
прийняття рішення про її утворення і закінчуються через десять
днів після офіційного оприлюднення відповідними територіальними виборчими комісіями результатів виборів.

2. Дільнична виборча комісія:

1) здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці
контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори;

2) уточнює списки виборців, подає їх для загального
ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до них зміни;

3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному виборчому окрузі, та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а також з рішеннями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною територіальною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;

4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю іменні
запрошення із зазначенням дати проведення місцевих виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;

5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та
виборчих скриньок;

6) у випадках, передбачених цим Законом, вносить зміни до
виборчого бюлетеня;

7) організовує на виборчій дільниці голосування;

8) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій
дільниці;

9) складає протоколи про підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;

10) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці у
випадку, передбаченому статтею 70 цього Закону;

11) розглядає звернення з питань підготовки місцевих виборів
та організації голосування на виборчій дільниці і в межах своїх
повноважень приймає щодо них рішення;

12) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими
законами України.

3. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами
народних депутатів України дільничні виборчі комісії здійснюють
також повноваження, визначені Законом України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ).

Стаття 26. Організація роботи виборчої комісії

1. Основною формою роботи виборчої комісії є відкрите
засідання, яке скликається головою комісії, в разі його
відсутності - заступником голови, а у разі відсутності голови та
заступника голови - секретарем комісії.

2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути
скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.

3. Перше засідання виборчої комісії скликається головою
комісії, в разі відсутності - його заступником не пізніш як на
третій робочий день після дня її утворення, а наступні - за
необхідністю.

4. Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо в ньому
бере участь не менш як дві третини складу комісії. У день
голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні
результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах відповідного виборчого округу засідання територіальної (окружної) або дільничної виборчої комісії є повноважним за умови присутності більше половини складу цієї комісії.{ Частина четверта статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

5. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим
повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення
засідання та його порядок денний.

6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії
та необхідні матеріали, як правило, не пізніш як за день до дня
проведення засідання комісії.

7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або
заступник голови. У разі невиконання ними цієї функції комісія
визначає із свого складу головуючого на засіданні.

8. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а
дільнична виборча комісія також за рішенням територіальної
виборчої комісії по відповідних виборах, зобов'язана розглянути на
своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш
як у триденний строк, але не пізніше дня місцевих виборів, а у
день виборів, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно.
{ Частина восьма статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

9. На засіданнях виборчої комісії, на виборчій дільниці в
приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути
присутніми з додержанням вимог цього Закону:

1) члени Центральної виборчої комісії;

2) члени виборчої комісії вищого рівня;

3) кандидати у депутати, представники, уповноважені особи,
офіційні спостерігачі місцевих організацій партій (блоків) -
суб'єктів відповідного виборчого процесу (разом не більше двох
осіб від однієї місцевої організації партії (блоку);

4) кандидати на посаду сільського, селищного, міського
голови, їх довірені особи, офіційні спостерігачі (не більше однієї
особи від одного кандидата);

5) кандидати у депутати в одномандатних округах, їх довірені
особи, офіційні спостерігачі (не більше однієї особи від одного
кандидата);

6) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних
організацій;

7) представники засобів масової інформації (не більше двох
осіб від одного засобу масової інформації).

Інші особи можуть бути присутніми на засіданні комісії тільки
з дозволу або на запрошення цієї комісії відповідно до прийнятого
нею рішення. Перебування інших осіб на виборчій дільниці під час
проведення голосування, а також на засіданні комісії при
підрахунку голосів та встановленні результатів голосування не
дозволяється.
{ Частина дев'ята статті 26 в редакції Закону N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

10. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про
позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частині
дев'ятій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню.
Таке рішення приймається двома третинами від її складу.

11. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол, що
підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії
(чи виконуючим обов'язки секретаря, який визначається на
засіданні).

12. Рішення виборчої комісії приймається відкритим
голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків,
передбачених цим Законом. Рішення комісії набирає чинності з
моменту його прийняття.

На засіданні окружної або дільничної виборчої комісії у день
голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні
результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах територіального виборчого округу, у разі присутності менше ніж двох третин від складу комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами від числа присутніх на засіданні комісії.
{ Частина дванадцята статті 26 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

13. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно
містити: найменування комісії; найменування рішення; дату та місце
його прийняття і порядковий номер; мотивувальну частину з
посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії; посилання на конкретні положення нормативно-правових актів або рішення Центральної виборчої комісії чи територіальної виборчої комісії або судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення; резолютивну частину. Рішення підписується головуючим на засіданні.

14. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і
не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право у письмовій
формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного
протоколу засідання виборчої комісії.

15. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її
повноважень, є обов'язковим для всіх суб'єктів та інших учасників
виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися у діяльність
виборчих комісій, крім випадків, передбачених цим Законом.

16. Рішення дільничної виборчої комісії, що суперечить
законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку відповідною територіальною виборчою комісією або судом. У такому разі територіальна виборча комісія має право прийняти рішення по суті питання.

17. Рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить
законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку рішенням суду.

18. Документи та звернення, що надходять до виборчої комісії,
мають право приймати голова комісії, заступник голови комісії,
секретар або член комісії.

19. Звернення, заяви і скарги, що надійшли до виборчої
комісії, реєструються в порядку, встановленому Центральною
виборчою комісією.

20. Виборча комісія не може прийняти рішення про дострокове припинення своїх повноважень.

21. Для організаційного, правового, технічного забезпечення
здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних фахівців, технічних працівників, робота яких оплачується в порядку, визначеному частиною п'ятою статті 29 цього Закону.

22. Виборча комісія Автономної Республіки Крим для
забезпечення своєї діяльності у здійсненні повноважень має апарат
виборчої комісії. Умови оплати праці працівників апарату виборчої
комісії Автономної Республіки Крим встановлюються Кабінетом
Міністрів України. Оплата праці працівників апарату виборчої
комісії Автономної Республіки Крим здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.
{ Статтю 26 доповнено частиною двадцять другою згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 27. Статус члена виборчої комісії

1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається
Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ).

2. Статус члена територіальної, дільничної виборчої комісії
визначається цим Законом.

3. За рішенням виборчої комісії голова, заступник голови,
секретар або у разі їх відмови - інші члени територіальної
виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб),
дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох
осіб) протягом виборчого процесу можуть виконувати свої
повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці відповідно до
частини першої статті 29 цього Закону або здійснювати свої
повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі
цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією.
Зазначені особи на цей період звільняються від виконання
виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням їх стажу.

Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії
Автономної Республіки Крим виконують свої повноваження на постійній основі. Оплата їх праці встановлюється Кабінетом Міністрів України і здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.
{ Частина третя статті 27 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

4. Член територіальної, дільничної виборчої комісії до
закінчення строку його повноважень у комісії не може бути
звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав,
пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії.
{ Частина четверта статті 27 в редакції Закону N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

5. Член територіальної виборчої комісії має право:

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд
виборчої комісії;

2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим
учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;

3) за дорученням комісії перевіряти діяльність дільничних
виборчих комісій на відповідній території;

4) знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої
він є, та дільничних виборчих комісій на відповідній території;

5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи
майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у
порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України;

6) представляти територіальну виборчу комісію за її рішенням
в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

6. Член дільничної виборчої комісії має право:

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд
виборчої комісії;

2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим
учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;

3) знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої
він є;

4) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи
майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у
порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.

7. Член виборчої комісії зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
законів України, зокрема з питань підготовки і проведення місцевих
виборів;

2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;

3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки,
покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.

8. Член виборчої комісії має інші права та обов'язки,
передбачені цим та іншими законами України.

Стаття 28. Припинення повноважень складу виборчої комісії та члена комісії, який входить до її складу
{ Назва статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

1. Повноваження члена територіальної виборчої комісії
припиняються з моменту обрання нового складу територіальної виборчої комісії.

2. Повноваження члена дільничної виборчої комісії
припиняються одночасно з припиненням повноважень виборчої комісії.

3. Повноваження усього складу відповідної територіальної,
дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в
установленому законом порядку органом, який її утворив, або за
рішенням суду у разі систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.
{ Частина третя статті 28 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

4. Повноваження члена відповідної територіальної, дільничної
виборчої комісії припиняються достроково у зв'язку з:

1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;

2) відкликанням його суб'єктом, який висунув члена комісії;

3) припиненням його громадянства України;

4) вибуттям на період до дня виборів за межі відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, що тягне за собою
неможливість виконувати обов'язки члена комісії;

5) реєстрацією кандидатом у депутати місцевої ради,
кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови,
кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у народні депутати України;

6) реєстрацією його довіреною особою кандидата у депутати
місцевої ради або кандидата на посаду сільського, селищного,
міського голови, кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидата у народні депутати України, представником партії (блоку), уповноваженою особою місцевої організації партії (блоку), офіційним спостерігачем;

7) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків, про що не менш як двічі приймалось рішення виборчою комісією, до складу якої входить особа;

8) порушенням ним законодавства України про місцеві вибори,
що встановлено рішенням суду;

9) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

10) набуттям ним членства в іншій виборчій комісії будь-якого
рівня, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів,
виборів народних депутатів України;

11) визнанням його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

12) його смертю.

5. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії або зменшення кількісного складу комісії нижче від межі, встановленої у частині першій статті 21 і частині третій статті 22 цього Закону, відповідний орган, який утворив виборчу комісію, не пізніш як на сьомий день, але не пізніш як напередодні дня виборів, відповідно затверджує новий склад комісії або включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено у порядку, встановленому цим Законом. Місцева організація партії (блок) - суб'єкт подання кандидатури члена комісії, повноваження якого достроково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Таке подання, здійснене відповідно до вимог цього Закону, не може бути відхилене.
{ Частина п'ята статті 28 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

6. Відповідна територіальна або дільнична виборча комісія
може звернутися до органу, який її утворив, з мотивованим рішенням про заміну голови, заступника голови, секретаря або іншого члена комісії на підставі пункту 8 частини четвертої цієї статті, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів комісії від її складу. Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині п'ятій цієї статті.

7. Обрання нового голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії проводиться в порядку, встановленому цим Законом.

8. У разі якщо голова, заступник голови або секретар
виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього
обов'язки, відповідна територіальна або дільнична виборча комісія
може звернутися до органу, який її утворив, з мотивованим поданням про його заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів складу комісії. Це подання підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині п'ятій цієї статті. Рішення про заміну голови виборчої комісії, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії.
{ Частина восьма статті 28 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 29. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії

1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої
повноваження у виборчій комісії на платній основі відповідно до
частини третьої статті 27 цього Закону, оплачується в розмірі та
порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок
коштів бюджету Автономної Республіки Крим, відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів (далі - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів).{ Частина перша статті 29 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

2. Розмір заробітної плати членів виборчих комісій
визначається Кабінетом Міністрів України. Для членів виборчих
комісій, звільнених від виконання виробничих або службових
обов'язків за основним місцем роботи, розмір заробітної плати не
може бути нижчим середньої заробітної плати за місцем основної роботи та перевищувати розмір заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради.

3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду
оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної
виборчої комісії на підготовку та проведення місцевих виборів,
може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів
та осіб, які тимчасово не працюють) в день проведення місцевих
виборів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів
виборів оплачується у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
5. Робота осіб, зазначених у частині двадцять першій
статті 26 цього Закону, при підготовці та проведенні чергових та
позачергових виборів оплачується в межах коштів відповідного
місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, та затвердженого кошторису.

Стаття 30. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих виборів

1. Суб'єкт виборчого процесу (за винятком виборчої комісії)
має право звернутися до виборчої комісії або до суду відповідно зі
скаргою чи позовною заявою, що стосується виборчого процесу, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

1) виборчої комісії, члена виборчої комісії;

2) органу державної влади, органу місцевого самоврядування,
підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи
службової особи;

3) політичної партії (блоку політичних партій), місцевої
організації партії (блоку місцевих організацій партій), крім
рішення чи дії, які відповідно до закону, статуту (положення)
належать до внутрішньої організаційної діяльності партії, місцевої
організації партії;

4) засобу масової інформації, його посадової чи службової
особи або творчого працівника;

5) іншого суб'єкта виборчого процесу.

3. Виборча комісія може оскаржити до суду рішення, дію чи
бездіяльність, що стосується виборчого процесу, таких суб'єктів
оскарження:

1) органу державної влади, органу місцевого самоврядування,
підприємства, закладу, установи, організації, їх посадової чи
службової особи;

2) засобу масової інформації, його посадової чи службової
особи або творчого працівника;

3) кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови;

4) політичної партії (блоку політичних партій), місцевої
організації партії (блоку місцевих організацій партій), крім
рішення чи дії, які відповідно до закону, статуту (положення)
належать до внутрішньої організаційної діяльності партії, місцевої
організації партії.

4. Рішення, дія чи бездіяльність дільничної виборчої комісії,
територіальної виборчої комісії, яка виконує функцію окружної
виборчої комісії з відповідного виду місцевих виборів, члена такої
виборчої комісії може бути оскаржено до відповідної територіальної
виборчої комісії або до суду.

5. Рішення, дія чи бездіяльність територіальної виборчої
комісії, члена територіальної виборчої комісії може бути оскаржено
до суду.

7. Виборець може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність
суб'єктів оскарження, якщо ці рішення, дії чи бездіяльність
порушили його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі.

8. Суд, до якого подано позовну заяву, невідкладно повідомляє
відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня про її
надходження, а також про ухвалене судом рішення.

9. Якщо позовну заяву прийнято судом до розгляду і з того ж
питання та з тих же підстав подано скаргу до виборчої комісії,
виборча комісія після отримання повідомлення суду про надходження позовної заяви зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням законної сили.
{ Стаття 30 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від
21.12.2005 }

Стаття 30-1. Строки оскарження

1. Скарга до виборчої комісії або позовна заява до суду
можуть бути подані суб'єктом виборчого процесу у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності суб'єктом оскарження, за винятком випадків, зазначених у частинах другій, третій і четвертій цієї статті та частині п'ятій статті 32 цього Закону.

3. Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування,
може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не
пізніше закінчення голосування.

4. Скарга або позовна заява щодо рішень, дій чи бездіяльності
виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день
голосування, під час підрахунку голосів та встановлення
результатів голосування на дільниці, можуть бути подані до
виборчої комісії вищого рівня або до суду у дводенний строк з дня
прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

6. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідною виборчою комісією.

7. Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб'єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини третьої статті 30-3 цього Закону.
{ Закон доповнено статтею 30-1 згідно із Законом N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 30-2. Форма та зміст скарги та позовної заяви

1. Скарга до виборчої комісії подається у письмовій формі.
Скарга повинна містити:

1) назву виборчої комісії, до якої подається скарга;

2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта
звернення зі скаргою, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта
оскарження, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

4) суть порушеного питання;

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб'єкт
звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;

6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення,
ухвалення якого вимагається від суб'єкта розгляду скарги;

7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

8) зазначення заінтересованих осіб, яких суб'єкт звернення зі
скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;

9) підпис суб'єкта звернення зі скаргою (представника) із
зазначенням дати підписання.

3. Форма та зміст позовної заяви до суду визначаються
Кодексом адміністративного судочинства України.
{ Закон доповнено статтею 30-2 згідно із Законом N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 30-3. Порядок і строки розгляду скарг і позовних заяв

1. Порядок і строки розгляду позовної заяви судом
визначаються Кодексом адміністративного судочинства України.

2. Розгляд скарг виборчою комісією здійснюється у порядку,
встановленому цією статтею.

3. Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 30-2 цього
Закону, повертається відповідно головою або заступником голови територіальної або дільничної виборчої комісії суб'єкту звернення зі скаргою без розгляду не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, а скарга, подана напередодні дня голосування, в день голосування чи наступного дня, - невідкладно. При поверненні скарги без розгляду зазначається вичерпний перелік недоліків, які перешкоджають розгляду скарги, і вказується на можливість повторного звернення зі скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 30-2 цього Закону у передбачені цим Законом
строки.

4. При повторному поданні скарги з невиправленими недоліками або з допущенням нових недоліків виборча комісія приймає рішення про залишення її без розгляду по суті.

5. Скарга, оформлена з дотриманням вимог статті 30-2 цього
Закону, розглядається відповідною виборчою комісією на своєму засіданні не пізніш як на п'ятий день з дня її отримання, за винятком випадків, передбачених частинами шостою - восьмою цієї статті та частинами п'ятою і шостою статті 32 цього Закону.

6. Скарга щодо порушень, які мали місце до дня голосування,
розглядається виборчою комісією у строк, передбачений частиною п'ятою цієї статті, але не пізніше початку голосування.

7. Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування,
подана до дільничної виборчої комісії, розглядається нею відразу
після закінчення голосування.

8. Скарга щодо порушення, яке мало місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, подана до територіальної виборчої комісії, розглядається територіальною виборчою комісією у дводенний строк з дня її подання.

9. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним
проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні правоохоронні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у триденний строк з дня отримання звернення виборчої комісії, а якщо таке звернення отримано ними менше ніж за три дні до дня голосування, у день голосування чи в наступний за ним день, - невідкладно. Про наслідки перевірки та вжиті заходи відповідні органи повідомляють виборчу комісію, яка до них звернулася.

10. Розгляд скарги виборчою комісією здійснюється з
обов'язковим своєчасним повідомленням суб'єкта звернення зі
скаргою, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб
рекомендованою телеграмою, факсимільним повідомленням, засобами електронної пошти про час і місце розгляду скарги. Допускається повідомлення суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження та заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги по телефону з фіксуванням такої дії службовою особою суб'єкта розгляду скарги окремою письмовою довідкою, яка долучається до протоколу.
Неприбуття на засідання суб'єкта розгляду скарги осіб, які були
належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги.

11. Копії скарги та доданих до неї документів надаються
суб'єкту оскарження та заінтересованим особам заздалегідь, а у
разі неможливості - не пізніше початку розгляду скарги. Суб'єкт
оскарження має право подати письмові пояснення по суті скарги, які беруться до розгляду виборчою комісією.

12. Виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб'єктом звернення зі скаргою або з порушенням строків оскарження, встановлених цим Законом.

13. Суди, виборчі комісії, правоохоронні органи (прокуратура,
міліція) організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом і розгляд позовних заяв, скарг та звернень виборчих комісій у строки та в спосіб, встановлені цим Законом.

Стаття 30-4. Докази

1) письмові документи і матеріали (в тому числі електронні),
які містять відомості про обставини, що мають значення для
правильного розгляду скарги;

2) письмові пояснення суб'єктів виборчого процесу, посадових
і службових осіб органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій,
відповідних правоохоронних органів, отримані на вимогу суб'єкта розгляду скарги, в тому числі і членів виборчої комісії на виконання повноважень виборчої комісії;

4) висновки експертів, надані письмово на запит виборчої
комісії - суб'єкта розгляду скарги, суб'єкта звернення зі скаргою
або суб'єкта оскарження.

2. Докази виборчій комісії надають суб'єкт звернення зі
скаргою, суб'єкт оскарження, заінтересовані особи. Виборча
комісія - суб'єкт розгляду скарги може звернутися із запитом
(витребувати) додаткові докази за власною ініціативою або на
прохання суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження,
заінтересованих осіб.


4. Виборча комісія бере до розгляду лише ті докази, які мають
значення для розгляду скарги. Про відхилення доказів, які не мають значення для розгляду скарги або не мають доказової сили, зазначається у рішенні виборчої комісії - суб'єкта розгляду скарги.

5. Обставини (факти), для доведення яких законом встановлені
певні засоби доказування, не можуть доводитися іншими засобами доказування.

6. Письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій у
встановленому порядку копії. Якщо подано копію письмового доказу, виборча комісія має право вимагати подання оригіналу або самостійно витребовує оригінал письмового доказу. Після розгляду скарги виборча комісія на вимогу власника документа повертає оригінал документа, а в справі скарги залишається засвідчена у встановленому порядку його копія.

7. Виборча комісія оцінює належність, достовірність кожного
доказу, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх
сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають наперед
встановленої сили, за винятком обставин, фактів, встановлених
судовим рішенням, що набрало законної сили.
{ Закон доповнено статтею 30-4 згідно із Законом N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

1. Рішення виборчої комісії повинно бути законним і
обґрунтованим.

2. Під час розгляду скарги щодо рішення суб'єкта оскарження
виборча комісія вирішує:

1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб'єктом
оскарження;

2) чи було оскаржуване рішення прийнято суб'єктом оскарження на законних підставах;

3) чи було оскаржуване рішення прийнято в межах повноважень та відповідно до визначеної законом процедури;

4) які правові норми належить застосувати до цих
правовідносин та чи віднесено законом розгляд скарги, позовної
заяви до повноважень суб'єкта їх розгляду;

5) чи належить задовольнити кожну з вимог суб'єкта звернення, чи відмовити в їх задоволенні;

6) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси
суб'єкта звернення іншим способом;

7) які рішення слід зобов'язати прийняти чи які дії, що
випливають із факту скасування рішення, вчинити.

1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб'єкта
оскарження;

2) чи оскаржувана дія (бездіяльність) здійснювалась
(вчинялась) суб'єктом оскарження на законних підставах;

3) які правові норми належить застосувати до цих
правовідносин та чи віднесено законом розгляд скарги, позовної
заяви до повноважень суб'єкта їх розгляду;

4) чи належить задовольнити кожну з вимог суб'єкта звернення, чи відмовити в їх задоволенні;

5) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси
суб'єкта звернення іншим способом;

6) які рішення слід зобов'язати прийняти чи які дії, що
випливають із факту визнання оскаржених дій чи бездіяльності
протиправними, вчинити.

4. При розгляді скарги по суті виборча комісія може
задовольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її
задоволенні.

5. У разі задоволення скарги виборча комісія може прийняти
рішення, яким:

1) визнати рішення суб'єкта оскарження чи окремих його
положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам
законодавства, порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу;

2) скасувати рішення;

4) зобов'язати суб'єкта оскарження утриматися від вчинення
певних дій;

5) поновити іншим способом порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу;

6) зобов'язати суб'єкта оскарження та (або) інший орган,
партію (блок), засіб масової інформації, посадову чи службову
особу здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними.

6. Виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо
встановить, що рішення, дії або бездіяльність суб'єкта оскарження
вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують виборчі права виборців, права і законні інтереси інших суб'єктів виборчого процесу.

7. Копія рішення виборчої комісії видається чи надсилається
суб'єкту звернення, суб'єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній виборчій комісії, іншому суб'єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день виборів або на наступний день - невідкладно.

9. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення
суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої
комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або
зобов'язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути порушене питання.

10. Порядок прийняття рішення судом за підсумком розгляду
позовної заяви, вимоги до рішення суду та порядок набрання ним законної сили встановлюються Кодексом адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).
{ Закон доповнено статтею 30-5 згідно із Законом N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Розділ V

СПИСКИ ВИБОРЦІВ

Стаття 31. Порядок складання списків виборців

1. Для підготовки та проведення голосування з місцевих
виборів виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах,
де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи
(посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх
повноваження, складають списки виборців по кожній звичайній виборчій дільниці на основі відомостей Державного реєстру виборців. Відомості щодо громадян, які проживають на відповідній території, подаються у вигляді загального списку виборців на паперовому носії та в електронному вигляді відповідному сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті ради або іншій особі, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, відповідними органами ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за 45 днів до дня виборів. Один примірник списку підписується керівником органу ведення Державного реєстру виборців на кожній сторінці. Такий список містить відомості про:

1) прізвище, ім'я, по батькові виборця;

2) дату народження виборця (число, місяць, рік);

3) адресу житла виборця;

4) за наявності підстав - відмітку у графі "Примітки" про
постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

2. Список виборців на звичайній виборчій дільниці складається
за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у трьох примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді. Список виборців на паперовому носії підписується відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює його повноваження. Підпис такої посадової особи засвідчується відповідною печаткою.

3. До списку виборців включаються виборці, які належать до
відповідної територіальної громади і мають право голосу на
відповідних місцевих виборах. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

4. У списку виборців на виборчій дільниці зазначаються
прізвище, ім'я, по батькові, дата народження (число, місяць, рік),
місце проживання та адреса житла виборця. У списку виборців передбачається відповідна графа для підпису виборця за отримання виборчих бюлетенів з усіх видів місцевих виборів та графа для приміток. У графі "Примітки" списку виборців на виборчій дільниці на підставі загального списку виборців напроти прізвищ виборців, постійно не здатних самостійно пересуватися, робиться відповідна відмітка. У цій же графі напроти прізвища виборця, який отримав виборчі бюлетені не з усіх видів місцевих виборів, робиться запис про види місцевих виборів, виборчі бюлетені з яких виборець не отримав (стосовно виборців, які голосують за місцем перебування, такий запис робиться напроти їхніх прізвищ у витягу із списку виборців). Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування.

5. Сільський, селищний, міський голова, голова районної у
місті ради або інша посадова особа, яка відповідно до закону
здійснює його повноваження, не пізніш як за 40 днів до дня виборів
передає списки виборців по кожній звичайній виборчій дільниці на паперових носіях (у двох примірниках) та в електронному вигляді відповідним сільській, селищній, міській (міста без районного поділу), районній у місті територіальним виборчим комісіям на їх засіданнях. Про передачу зазначених списків виборців складається акт у двох примірниках. Один примірник акта зберігається у сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або іншої посадової особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, інший - у відповідній територіальній виборчій комісії.

6. Якщо територіальна виборча комісія за 40 днів до дня
виборів не отримала список виборців на звичайній виборчій
дільниці, вона оскаржує до місцевого суду бездіяльність відповідно
сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті
ради або особи, яка відповідно до закону здійснює його
повноваження, у порядку, передбаченому цим Законом.

7. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 32 дні до
дня виборів передає один примірник списку виборців на виборчій дільниці (на паперовому носії) відповідним дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць. Другий примірник зберігається в територіальній виборчій комісії. Від імені дільничної виборчої комісії списки виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різні місцеві
організації партій (блоки), одним з яких повинен бути голова
комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар
комісії. Про передачу дільничній виборчій комісії списку виборців
складається акт у двох примірниках.

8. При проведенні голосування на місцевих виборах відкріпні
посвідчення не застосовуються. Виборець, який на день виборів перебуває за межами населеного пункту, де він проживає, участі у місцевих виборах не бере, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 31-1 цього Закону.

9. Якщо окремо проводяться вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської (міста з районним поділом) ради або міського (міста з районним поділом) голови, то відповідний сільський, селищний, міський голова не пізніш як за 40 днів до дня виборів передає списки виборців по кожній звичайній виборчій дільниці на паперових носіях (у двох примірниках) та в електронному вигляді відповідній територіальній (окружній) виборчій комісії. Про передачу зазначених списків виборців складається акт в двох примірниках. Один примірник акта зберігається у сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або іншої посадової особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, інший - у відповідній територіальній (окружній) виборчій комісії.
{ Стаття 31 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від
21.12.2005 }

1. Списки виборців на спеціальних виборчих дільницях у
стаціонарних лікувальних закладах складаються дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих головним лікарем стаціонарного лікувального закладу, за десять днів до дня виборів. У поданні вказуються відомості, зазначені у частині першій статті 31 цього Закону. До списків виборців не включаються виборці, які проживають за межами області (міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим), де знаходиться спеціальна виборча дільниця.

2. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
вносить виборця до списку виборців із зазначенням у графі
"Примітка" його права на отримання виборчого бюлетеня на місцевих виборах кожного виду відповідно до частини третьої цієї статті. Список виборців затверджується рішенням дільничної виборчої комісії. Виборча комісія спеціальної виборчої дільниці (у разі коли місцеві вибори проводять неодночасно з виборами народних депутатів України) невідкладно повідомляє відповідні територіальні виборчі комісії за місцепроживанням виборця (сільську, селищну, міську, районну в місті, районну, обласну виборчі комісії, виборчу комісію Автономної Республіки Крим) про включення виборця до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці. Виборча комісія
Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська (міста з
районним поділом) невідкладно повідомляє відповідні сільські,
селищні, міські, районні у місті територіальні виборчі комісії про
виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, у разі коли місцеві вибори проводять неодночасно з виборами народних депутатів України.

3. Виборець, включений до списку виборців на спеціальній
виборчій дільниці, отримує виборчі бюлетені для голосування на
виборах:

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо він
проживає на території Автономної Республіки Крим, а стаціонарний лікувальний заклад, де він перебуває, розташований на території Автономної Республіки Крим;

депутатів обласної ради, якщо він проживає на території цієї
області, а стаціонарний лікувальний заклад, де він перебуває,
розташований на території цієї області;

депутатів районної ради, якщо він проживає на території цього
району, а стаціонарний лікувальний заклад, де він перебуває,
розташований на території цього району;

депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського,
селищного чи міського голови, якщо він проживає на території
відповідного села (одного з кількох сіл, жителі яких добровільно
об'єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно з існуючим
адміністративно-територіальним устроєм, а стаціонарний лікувальний заклад, де він перебуває, розташований на території цього села, селища, міста;

депутатів районної у містах з районним поділом ради, якщо він
проживає на території цього району у місті, а стаціонарний
лікувальний заклад, де він перебуває, розташований на території
цього району у місті.

4. Якщо місцеві вибори проводяться одночасно з виборами
народних депутатів України чи виборами Президента України, на спеціальних виборчих дільницях в установах кримінально-виконавчої системи, у військових частинах списки виборців з місцевих виборів не складаються.
{ Закон доповнено статтею 31-1 згідно із Законом N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

1. Дільнична виборча комісія після отримання списку виборців
на виборчій дільниці у порядку і в строки, передбачені частиною
сьомою статті 31 цього Закону, наступного дня надає його для
загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

2. Дільнична виборча комісія двічі надсилає кожному виборцю
іменні запрошення, якими повідомляє про включення його до списку виборців відповідної виборчої дільниці, назви всіх видів місцевих виборів, у яких йому пропонується голосувати, номер виборця у списку виборців, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування.
Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітки про постійну
нездатність самостійно пересуватися, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування.
Іменні запрошення надсилаються виборцям не пізніш як за двадцять п'ять і не пізніш як за сім днів до дня виборів. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України чи виборів Президента України виборцям надсилаються іменні запрошення відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) чи Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) із зазначенням всіх видів місцевих виборів, у яких йому пропонується голосувати. Форма іменного
запрошення затверджується Центральною виборчою комісією.

3. Кожен громадянин має право ознайомитися зі списком
виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити
правильність відомостей, внесених до списку виборців. Громадянин має право оскаржити до дільничної чи сільської, селищної, міської (міста без районного поділу), районної у місті територіальної виборчої комісії або безпосередньо до суду за місцезнаходженням виборчої комісії допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також наявність чи відсутність відміток про нездатність виборця самостійно пересуватися.

5. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може
бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш
як за п'ять днів до дня виборів. Така скарга розглядається
комісією у дводенний строк з дня її отримання. За підсумком
розгляду скарги дільнична виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги. Копія рішення видається заявнику скарги не пізніше наступного дня після його прийняття.
Скарга, подана до дільничної виборчої комісії після зазначеного
строку, не розглядається, рішення по ній не приймається.

6. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може
бути подана до відповідної сільської, селищної, міської (міста без
районного поділу), районної у місті територіальної виборчої
комісії не пізніш як за три дні до дня виборів. Така скарга
розглядається комісією у дводенний строк, але не пізніш як за три
дні перед днем виборів, а подана за три дні до дня виборів -
невідкладно. За підсумком розгляду скарги сільська, селищна,
міська (міста без районного поділу), районна у місті територіальна
виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про включення виборця до списку виборців на відповідній виборчій дільниці або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги. Копія рішення видається заявнику скарги не пізніше наступного дня після його прийняття, а у разі його прийняття за три і менше днів до дня виборів - невідкладно.

7. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути
подана до суду за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії
не пізніше як за два дні до дня голосування. Така позовна заява
розглядається судом у строки, встановлені Кодексом
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

8. Виборча комісія приймає рішення щодо включення або
невключення особи до списку виборців на відповідній дільниці на підставі встановлення місця проживання (адреси житла) цієї особи.
Виборча комісія при розгляді скарги зобов'язана звернутися до
посадової особи, яка подала список виборців на виборчій дільниці, із запитом про місце проживання та адресу житла особи. Письмова відповідь на запит має бути надана наступного дня. Виборча комісія не може прийняти рішення про включення або виключення виборця зі списку без отримання відомостей від посадової особи, яка склала список виборців.

9. При проведенні місцевих виборів одночасно з виборами
народних депутатів України чи виборів Президента України до
дільничної виборчої комісії чи до суду може подаватись одна
скарга, позовна заява на неправильності, виявлені одночасно у
списках виборців з місцевих виборів та у списках виборців з
виборів народних депутатів України чи Президента України, що
стосуються одного виборця. За підсумками розгляду такої скарги, позовної заяви приймається одне рішення, що стосується місцевих виборів і виборів народних депутатів України чи виборів Президента України.
{ Стаття 32 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від
21.12.2005 }

1. Дільнична або територіальна виборча комісія на вимогу
члена відповідної комісії, кандидата, зареєстрованого для участі у
відповідних виборах, його довіреної особи, уповноваженої особи, представника місцевої організації партії (блоку) має право звернутися з запитом до посадових осіб, які подали списки виборців на звичайних виборчих дільницях, щодо перевірки та уточнення інформації про місце проживання чи інших відомостей про виборців.
Відповідна посадова особа зобов'язана надати такі відомості не
пізніше наступного дня після отримання запиту виборчої комісії.

{ Абзац частини другої статті 32-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3519-IV ( 3519-15 ) від 14.03.2006 }

Дільнична виборча комісія приймає рішення про включення до
списку виборців на виборчій дільниці членів відповідної дільничної
виборчої комісії на підставі їх особистих заяв у строк,
встановлений абзацом першим цієї частини. Член дільничної виборчої комісії включається до списку виборців із зазначенням у графі "Примітка" виду місцевих виборів, на яких він має право голосу та з яких він має право отримати виборчий бюлетень на відповідній виборчій дільниці. Якщо при включенні членів дільничної виборчої комісії до списку виборців на цій виборчій дільниці дільнична виборча комісія виявляє підстави для можливого включення цих членів комісії до списків виборців на одній чи кількох інших виборчих дільницях, вона не пізніше наступного дня після прийняття рішення про включення членів комісії до списку виборців на виборчій дільниці повідомляє територіальну (окружну) виборчу комісію виборчого округу, до якого належить виборча дільниця, про включення до списку виборців цих членів комісії та про інші можливі місця їх включення до списків виборців. Територіальна (окружна) виборча комісія, яка отримала таке повідомлення,
забезпечує невідкладне передання його до територіальних (окружних) виборчих комісій виборчих округів, до яких належать виборчі дільниці, де вказані члени дільничної виборчої комісії могли бути включені до списків виборців.
{ Частину другу статті 32-1 доповнено абзацом другим згідно із
Законом N 3519-IV ( 3519-15 ) від 14.03.2006 }

3. За два дні до дня виборів дільнична виборча комісія
передає відповідній сільській, селищній, міській (міста без
районного поділу), районній у місті територіальній виборчій
комісії на її засіданні перелік виборців, щодо яких були прийняті
рішення про включення до списку виборців на відповідній дільниці, та перелік виборців, щодо яких були прийняті рішення про виключення зі списку виборців. До зазначених переліків, складених за формою списку виборців, додаються рішення дільничної виборчої комісії про включення до списку та виключення зі списку виборців і документи, на підставі яких були прийняті відповідні рішення. Від імені дільничної виборчої комісії зазначені переліки та документи передають не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різні місцеві організації партій (блоки), одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу зазначених переліків та документів складається акт у двох примірниках.

4. Сільська, селищна, міська (міста без районного поділу),
районна у місті територіальна виборча комісія приймає рішення про включення виборця до списку виборців або про виключення виборця із списку виборців на відповідній виборчій дільниці за наслідком розгляду скарг громадян відповідно до частини шостої статті 32 цього Закону, а також на підставі відомостей, наданих відповідно до частини першої цієї статті.

5. На підставі рішень, прийнятих відповідно до частини
четвертої цієї статті, рішень суду, а також на підставі
повідомлень, отриманих відповідно до частини другої статті 31-1 та частини першої статті 32-2 цього Закону, голова, заступник голови або секретар сільської, селищної, міської (міста без районного поділу), районної у місті територіальної виборчої комісії не пізніш як за два дні до дня виборів, але до початку засідання, що проводиться відповідно до частини третьої цієї статті, складають переліки виборців, яких необхідно включити до списку виборців на кожній виборчій дільниці, та переліки виборців, яких необхідно виключити зі списку виборців на кожній виборчій дільниці на відповідній території. У переліку зазначається, з яких підстав виборця включено до списку виборців або виключено з нього. Кожен такий перелік складається у двох примірниках у формі списку виборців на виборчій дільниці. Достовірність переліку виборців
засвідчується на кожному аркуші переліку підписом голови та
секретаря територіальної виборчої комісії та відтиском печатки
комісії.

6. Сільська, селищна, міська (міста без районного поділу),
районна у місті територіальна виборча комісія на засіданні, що
проводиться відповідно до частини третьої цієї статті, передає
кожній дільничній виборчій комісії по одному примірнику кожного
переліку виборців, зазначених у частині п'ятій цієї статті. Про
передачу зазначених переліків дільничній виборчій комісії
складається у двох примірниках акт. Другий примірник кожного переліку зберігається у відповідній територіальній виборчій комісії.
{ Закон доповнено статтею 32-1 згідно із Законом N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 32-2. Особливості порядку уточнення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці

Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої
дільниці можуть бути включені до списку виборців на цій виборчій дільниці в порядку, встановленому абзацом другим частини другої статті 32-1 цього Закону.
{ Частину першу статті 32-2 доповнено абзацом другим згідно із
Законом N 3519-IV ( 3519-15 ) від 14.03.2006 }

{ Закон доповнено статтею 32-2 згідно із Законом N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

1. Внесення змін до списку виборців на виборчій дільниці
здійснюється головою, заступником голови або секретарем комісії.

2. Зміни до списку виборців на виборчій дільниці вносяться на
підставі:

1) рішення дільничної виборчої комісії, прийнятого відповідно
до частини п'ятої статті 32 та частини другої статті 32-1 цього
Закону;

2) рішення суду, прийнятого відповідно до частини сьомої
статті 32 цього Закону;

3) переліків виборців, яких необхідно включити до списку
виборців на виборчій дільниці та яких необхідно виключити зі
списку виборців, складених сільською, селищною, міською (міста без районного поділу), районною у місті територіальною виборчою комісією відповідно до частини п'ятої статті 32-1 цього Закону. У разі якщо місцеві вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, із списку виборців на місцевих виборах виключаються також виборці, внесені до переліку виборців, яких необхідно виключити із списку виборців на виборчій дільниці, складеного відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 );

3. При внесенні змін до списку виборців на підставах,
зазначених у пунктах 2 і 3 частини другої цієї статті, рішення
дільничною виборчою комісією не приймається.

4. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої
комісії вносить зміни до списку виборців невідкладно після
закінчення засідання комісії, на якому було прийнято рішення,
зазначені у пунктах 1 та 4 частини другої цієї статті, або
невідкладно після отримання дільничною виборчою комісією
документів, зазначених у пунктах 2 і 3 частини другої цієї статті.

5. При включенні виборця до списку виборців на виборчій
дільниці у порядку внесення змін до списку виборців відомості про
нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці
списку виборців згідно з документами, що були підставою для
включення виборця до списку виборців. При цьому у графі "Примітка" зазначаються тип документа, дата і номер постанови дільничної чи територіальної (окружної) виборчої комісії або дата рішення суду про включення виборця до списку виборців.

6. Виключення із списку виборців осіб, які неправомірно
включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що
засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка". При цьому у графі поруч з прізвищем виборця зазначаються тип документа, дата і номер постанови дільничної чи територіальної виборчої комісії або дата рішення суду про виключення виборця із списку виборців
7. Список виборців після внесення змін, зазначених у пунктах
3 та 4 частини другої цієї статті, закривається шляхом закреслення
незаповнених граф списку таким чином, щоб унеможливити подальше внесення змін до списку виборців, підписується головою та секретарем комісії і скріпляється печаткою дільничної виборчої комісії.

{ Закон доповнено статтею 32-3 згідно із Законом N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Розділ VI

ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ТА КАНДИДАТІВ
НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО,
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Стаття 33. Загальний порядок висування кандидатів у депутати
та кандидатів на посаду сільського, селищного,
міського голови

1. Висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду
сільського, селищного, міського голови розпочинається за 70 днів і
закінчується за 40 днів до дня місцевих виборів.

2. Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на
посаду сільського, селищного, міського голови реалізується
виборцями через місцеві організації партій (блоки) або шляхом
самовисування у порядку, передбаченому цим Законом.

3. Місцева організація партії або виборчий блок організацій
партій, утворений відповідно до цього Закону, може висувати
кандидатів на місцевих виборах за умови, що зазначені організації
партій зареєстровані у встановленому законом порядку, а відповідні партії зареєстровані не пізніш як за триста шістдесят п'ять днів до дня виборів.
{ Частина третя статті 33 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 )
від 21.12.2005 }

{ Частина четверта статті 33 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

5. Одна і та ж особа може одночасно балотуватися кандидатом
на посаду відповідно сільського, селищного чи міського голови,
кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та кандидатом у депутати інших місцевих рад, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Особа може бути висунута кандидатом лише місцевою
організацією (місцевими організаціями) однієї партії (місцевими
організаціями партій, що входять до одного блоку).
{ Статтю 33 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

6. Одна і та ж особа не може одночасно балотуватися більше
ніж у одному окрузі по виборах до відповідної сільської, селищної
ради.
{ Статтю 33 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 34. Висування кандидатів місцевою організацією партії (блоком)

1. Місцева організація партії (блок) може висунути кандидатом
особу, яка є членом цієї партії (членом партії, місцева
організація якої входить до блоку), або безпартійного громадянина.

2. Місцева організація партії, що входить до складу блоку, не
може самостійно висувати кандидатів у депутати та кандидатів на
посаду сільського, селищного, міського голови.

одного кандидата на посаду сільського, селищного, міського
(міста районного значення) голови в кожній територіальній громаді, що входить до складу району;

по одному кандидату у депутати в кожному виборчому окрузі по виборах до сільської, селищної ради, що входять до складу району;

виборчий список кандидатів у депутати в кожному
багатомандатному окрузі по виборах відповідних міських (міст
районного значення) рад;

виборчий список кандидатів у депутати районної ради у
кількості, що не перевищує кількість депутатів у районній раді.

4. Міська організація партії (блок) може висунути:

одного кандидата на посаду міського голови;

кандидатів у депутати міської ради у кількості, що не
перевищує кількість депутатів у міській раді.

Міська організація партії (блок) у містах з районним поділом,
де створені районні у місті ради, може також висунути кандидатів у
депутати до районних у місті рад у кількості, що не перевищує
кількість депутатів відповідно у кожній районній у місті раді.

5. Районна у місті організація партії (блок) не може висувати
кандидатів у депутати до районної у місті ради, якщо міська
організація цієї ж партії (виборчий блок за участі міської
організації цієї партії, виборчий блок за участі міських
організацій тих же партій) відповідно не надала згоду на це або
ухвалила рішення про висунення списку кандидатів до районної у місті ради у передбачений цим Законом спосіб.

6. Обласна організація партії (блок) може висунути:

кандидатів у депутати по виборах обласної ради у кількості,
що не перевищує кількості депутатів в обласній раді.

7. Республіканська в Автономній Республіці Крим організація
партії (блок) може висунути:

кандидатів у депутати по виборах депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим у кількості, що не перевищує кількості депутатів у Верховній Раді Автономної Республіки Крим.

8. Висування кандидатів місцевою організацією партії
проводиться на зборах (конференціях) цієї організації, а блоком -
на міжпартійних зборах (конференціях) відповідних місцевих
організацій партій, що входять до блоку.

9. У протоколі зборів (конференції) місцевої організації
партії (блоку) зазначаються час і місце їх проведення, загальна
кількість членів місцевої організації партії (блоку), кількість
учасників зборів (конференції), порядок денний, відомості про
кожного кандидата (прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць і
рік народження, партійність, посада (заняття), місце роботи і
проживання), дані про підсумки голосування щодо кандидатів.

Протокол зборів (конференції) підписується керівником
місцевої організації партії (керівниками відповідних місцевих
організацій партій, що входять до блоку) та скріплюється печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня.

Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою
висування кандидатів місцева організація партії (блок) повідомляє
засоби масової інформації. Порядок акредитації представників
засобів масової інформації на таких зборах (конференції) визначає
організатор заходу.

11. Місцеві органи Міністерства юстиції України не пізніш як
за 95 днів до виборів публікують у друкованих засобах масової
інформації список місцевих організацій партій, зареєстрованих в
установленому законом порядку.
{ Частина одинадцята статті 34 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 35. Порядок утворення виборчого блоку місцевих організацій партій

1. Виборчий блок партій для участі у місцевих виборах може
бути утворений на загальнодержавному або місцевому рівні.

2. Виборчий блок партій для участі у місцевих виборах на
загальнодержавному рівні утворюється у порядку, передбаченому Законом України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ). Поширення повноважень утвореного блоку на місцеві вибори повинно бути передбачене в рішеннях міжпартійного з'їзду

(зборів, конференції) та в угоді про утворення виборчого блоку.
Повноваження виборчого блоку у цьому випадку поширюються на всі види місцевих виборів на території України, у тому числі в адміністративно-територіальних одиницях, де відсутні місцеві організації однієї чи кількох партій, що входять до складу блоку.
В останньому випадку від імені виборчого блоку виступають місцеві організації партій (місцева організація партії), що входять до блоку, які діють у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.
{ Частина друга статті 35 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 )
від 21.12.2005 }

3. Виборчий блок місцевих організацій партій може бути
утворений місцевими організаціями одного рівня двох або більше партій, які не утворили блоку на загальнодержавному рівні, або якщо повноваження утвореного блоку не поширюються на місцеві вибори, і ці місцеві організації партій не входять до іншого блоку. Угода про утворення місцевими організаціями партій виборчого блоку повинна попередньо погоджуватися з відповідними керівними органами відповідних партій. Виборчий блок місцевих організацій партій, утворений на рівні відповідно області, району чи міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, поширюється на всі місцеві вибори в межах цієї адміністративно-територіальної одиниці, у тому числі у районах чи територіальних громадах, де відсутні місцеві організації однієї чи кількох партій, що входять до складу блоку. В останньому випадку від імені блоку виступають місцеві організації партій (місцева організація партії), що входять до блоку, які діють у відповідних
адміністративно-територіальних одиницях.
{ Частина третя статті 35 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 )
від 21.12.2005 }

4. Утворення виборчого блоку місцевих організацій партій
відбувається на підставі рішень зборів (конференції) відповідних
організацій кожної з цих партій. Таке рішення підписується
керівником організації та скріплюється печаткою цієї організації
або організації вищого рівня.

5. Керівники або представники відповідних організацій партій,
які наділені зборами (конференцією) повноваженнями щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріплюється печатками цих організацій або організацій партій вищого рівня.

6. Угода про утворення виборчого блоку місцевих організацій
партій повинна визначати:

1) назву блоку, яка не може використовувати назви партій, що
не входять до складу цього виборчого блоку;

3) норми представництва на міжпартійних зборах (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку;

4) порядок проведення міжпартійних зборів (конференції) щодо висування кандидатів у депутати;

5) порядок прийняття рішень міжпартійними зборами
(конференцією);

6) інші питання, які суб'єкти блоку вважають за потрібне
передбачити в угоді.

7. Про утворення виборчого блоку для участі у місцевих
виборах Центральна виборча комісія та відповідна територіальна
виборча комісія повідомляються не пізніш як за 45 днів до дня
виборів.
{ Частина сьома статті 35 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 )
від 21.12.2005 }

9. Вихід місцевої організації партії із складу виборчого
блоку, до якого входить більш ніж дві місцеві організації партії,
не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно
від кількості місцевих організацій партій, які в ньому залишилися.
Назва місцевої організації партії, яка вийшла із складу блоку,
виключається у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації з переліку назв місцевих організацій партій, що входять до блоку.

10. У разі виходу місцевої організації партії із складу
виборчого блоку, до якого входило дві місцеві організації партії,
суб'єктом виборчого процесу залишається місцева організація
партії, яка не прийняла рішення про вихід з блоку. При цьому у
виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації замість назви
блоку зазначається назва місцевої організації партії, яка не
прийняла рішення про вихід із блоку.

11. Якщо рішення, передбачене у частині восьмій цієї статті,
прийняте не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів,
місцева організація партії, що вийшла із складу блоку, має право
висунути власних кандидатів у депутати в порядку, передбаченому цим Законом.

12. Якщо рішення, передбачене у частині восьмій цієї статті,
прийняте пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів, місцева
організація партії, що вийшла із складу блоку, втрачає статус
суб'єкта виборчого процесу.

13. Місцеві організації партій, що входять до виборчого
блоку, можуть не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів
прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Такі рішення
приймаються зборами (конференцією) усіх місцевих організацій партій, що входять до виборчого блоку. Рішення про розпуск виборчого блоку та витяги з протоколів зборів (конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником місцевої організації партії, головуючим на зборах (конференціях) та скріплені печаткою місцевої організації партії, протягом трьох днів подаються до територіальної виборчої комісії.

14. Якщо рішення, передбачені у частині тринадцятій цієї
статті, прийняті не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення
виборів, кожна з місцевих організацій партій, що входили до складу розпущеного виборчого блоку, має право висунути кандидатів у депутати в порядку, передбаченому цим Законом.

15. Якщо рішення, передбачені у частині тринадцятій цієї
статті, прийняті пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів,
місцеві організації партій, що входили до складу розпущеного
виборчого блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу.

Розділ VII

Стаття 36. Умови реєстрації кандидатів у депутати
у багатомандатному окрузі

2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії
(місцевих організацій партій, що входять до блоку);

3) копії угоди про утворення виборчого блоку політичних
партій, передбаченої Законом України "Про вибори народних
депутатів України" ( 1665-15 ), у разі, якщо повноваження
виборчого блоку, утвореного на загальнодержавному рівні,
поширюються на місцеві вибори;

4) витягу з протоколу конференції (зборів) кожної місцевої
організації партії, що входить до складу блоку, про утворення
виборчого блоку на місцевому рівні, засвідченого підписами
керівника місцевої організації партії, що входить до блоку, та
скріпленого печаткою цієї місцевої організації партії (місцевих
організацій партій) або організації вищого рівня - у разі
висунення кандидатів у депутати блоком;

5) угоди про утворення виборчого блоку, попередньо погодженої з керівними органами відповідних партій - у разі висунення кандидатів у депутати блоком місцевих організацій партій, утвореним згідно з частиною третьою статті 35 цього Закону;
{ Пункт 5 частини першої статті 36 в редакції Закону N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

6) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої
організації партії (міжпартійних зборів (конференції) місцевих
організацій партій, що входять до блоку) про висунення кандидатів у депутати від партії (блоку). Витяг з протоколу повинен бути засвідчений керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня;

7) виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої
організації партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів, підписаного керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріпленого печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня;

8) заяв осіб, включених до виборчого списку місцевої
організації партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у
депутати від цієї місцевої організації партії (блоку) із
зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи
скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та законів України несумісні з мандатом
депутата, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у
зв'язку з участю у місцевих виборах;

9) автобіографій осіб, включених до виборчого списку місцевої
організації партії (блоку), що обов'язково повинні містити:
прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце
народження, громадянство, відомості про освіту, трудову
діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу
(в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї,
адресу місця проживання, відомості про наявність чи відсутність
судимості;

10) передвиборної програми місцевої організації партії
(блоку), викладеної державною мовою, обсягом до трьох тисяч друкованих знаків;

11) декларації про майно і доходи кожного кандидата у
депутати за останній рік, термін звітності по якому вже минув, за
формою, затвердженою Міністерством фінансів України; { Пункт 11 частини першої статті 36 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

12) фотографій осіб, включених до виборчого списку місцевої
організації партії (блоку), за розмірами та у кількості,
встановленими територіальною виборчою комісією;

13) підписних листів.

2. У витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої
організації партії, міжпартійних зборів (конференції) місцевих
організацій партій, що входять до блоку, передбаченому пунктом 6 частини першої цієї статті, зазначаються: дата проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання), підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів, які висуваються у багатомандатному окрузі. У разі висування кандидатом у депутати безпартійного громадянина у витягу з протоколу міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку, зазначається місцева організація партії, від якої цього безпартійного громадянина включено до виборчого списку кандидатів у депутати від блоку.
{ Частина друга статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, подані
до відповідної виборчої комісії, повторно не подаються, крім
випадків, передбачених цим Законом.

Стаття 37. Умови реєстрації кандидатів у депутати
в одномандатному окрузі

1. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє
кандидата у депутати в одномандатному окрузі за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, та за умови отримання таких документів:

1) заяви особи із зобов'язанням припинити в разі обрання
депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які
відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів
України несумісні з мандатом депутата, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах;

2-1) угоди про утворення виборчого блоку, попередньо
погодженої з керівними органами відповідних партій - у разі
висунення кандидатів у депутати блоком місцевих організацій партій утвореним згідно з частиною третьою статті 35 цього Закону;
{ Частину першу статті 37 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

3) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої
організації партії або міжпартійних зборів (конференції) місцевих
організацій партій, що входять до блоку, про висування особи
кандидатом у депутати. Витяг з протоколу повинен бути засвідчений керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня;
{ Пункт 3 частини першої статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

4) автобіографії кандидата обсягом до двох тисяч друкованих
знаків, що обов'язково повинна містити: прізвище, ім'я, по
батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство,
відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце
роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, відомості про наявність чи відсутність судимості;

5) передвиборної програми кандидата;

6) декларації про майно і доходи кожного кандидата у депутати
за останній рік, термін звітності по якому вже минув, за формою,
затвердженою Міністерством фінансів України; { Пункт 6 частини
першої статті 37 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від
21.12.2005 }

7) підписних листів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, з кількістю підписів, визначеною частиною п'ятою статті 42 цього Закону, за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;
{ Пункт 7 частини першої статті 37 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від
21.12.2005 }

8) фотографій кандидата за розмірами та у кількості,
встановленими територіальною виборчою комісією, не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів.

3. Відповідна виборча комісія реєструє кандидата у депутати в
одномандатному окрузі, який самовисунувся, за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, та документів, передбачених пунктами 1, 4-8 частини першої цієї статті.

4. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, подані
до відповідної виборчої комісії, повторно не подаються, крім
випадків, передбачених цим Законом.

Стаття 38. Умови реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови

1. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови за
умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, та за умови отримання таких документів:

1) заяви особи, висунутої кандидатом на посаду сільського,
селищного, міського голови, про реєстрацію кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови із зобов'язанням припинити у разі обрання діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України несумісні з мандатом сільського, селищного, міського голови, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання сільським, селищним, міським головою протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом;

2) копії угоди про утворення виборчого блоку політичних
партій, передбаченої Законом України "Про вибори народних
депутатів України" ( 1665-15 ), у разі, якщо повноваження
виборчого блоку, утвореного на загальнодержавному рівні,
поширюються на місцеві вибори;

2-1) угоди про утворення виборчого блоку, попередньо
погодженої з керівними органами відповідних партій - у разі
висунення кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови блоком місцевих організацій партій, утвореним згідно з частиною третьою статті 35 цього Закону; { Частину першу статті 38 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

3) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої
організації партії або міжпартійних зборів (конференції) місцевих
організацій партій, що входять до блоку, про висування кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Витяг з протоколу повинен бути засвідчений керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня;

5) передвиборної програми кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови;

6) декларації про майно і доходи кожного кандидата на посаду
сільського, селищного, міського голови за останній рік, термін
звітності по якому вже минув, за формою, затвердженою
Міністерством фінансів України; { Пункт 6 частини першої статті 38
в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

7) підписних листів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, з кількістю підписів, визначеною частиною п'ятою статті 42 цього Закону, за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;

8) фотографій кандидатів на посаду сільського, селищного,
міського голови за розмірами та у кількості, встановленими
територіальною виборчою комісією.

2. У витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої
організації партії, міжпартійних зборів (конференції) місцевих
організацій партій, що входять до блоку, передбаченому пунктом 3 частини першої цієї статті, зазначаються: дата проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання), підсумки голосування щодо кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.
{ Частина друга статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

4. Документи, подані до відповідної виборчої комісії,
повторно не подаються.

Стаття 39. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в
багатомандатному окрузі

1. Кандидати у депутати в багатомандатному окрузі, включені
до виборчого списку місцевої організації партії (блоку),
реєструються відповідною територіальною виборчою комісією за наявності документів, передбачених частиною першою статті 36 цього Закону.

2. Подання документів до територіальної виборчої комісії для
реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі
починається за 60 днів і закінчується за 40 днів до дня виборів.

3. Прийом документів здійснюється головою, заступником
голови, секретарем або іншим членом виборчої комісії.

4. Представник місцевої організації партії (блоку) подає для
реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі
документи, передбачені частиною першою статті 36 цього Закону.

5. Представнику місцевої організації партії (блоку), який
подав передбачені частиною першою статті 36 цього Закону
документи, територіальна виборча комісія видає довідку із
зазначенням дати і часу прийняття документів, переліку прийнятих документів, а також кількості підписних листів у разі їх подання.

6. Особа, включена місцевою організацією партії (блоком) до
виборчого списку кандидатів у депутати, яка на день подання заяви місцевої організації партії (блоку) про реєстрацію кандидатів у депутати до територіальної виборчої комісії не дала згоди балотуватися кандидатом у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку), вважається виключеною з виборчого списку місцевої організації партії (блоку) з дня подання зазначеної заяви місцевою організацією партії (блоку). Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після цього строку, не приймається.

7. Особа, включена місцевою організацією партії (блоком) до
виборчого списку кандидатів у депутати, має право до дня
реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати. З моменту отримання територіальною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається виключеною з виборчого списку місцевої організації партії (блоку). Про отримання такої заяви територіальна виборча комісія письмово повідомляє представника місцевої організації партії (блоку) не пізніш як у триденний строк з дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від місцевої організації партії (блоку) не приймається.

8. Особа, включена за її письмовою згодою до декількох
виборчих списків місцевих організацій різних партій (блоків),
особа, висунута кандидатом у депутати в одномандатному окрузі чи на посаду сільського, селищного, міського голови від однієї місцевої організації партії (блоку) та включена до виборчого списку іншої місцевої організації партії (блоку), рішеннями відповідних територіальних виборчих комісій виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена, про що повідомляються відповідні місцеві організації партій (блоки).
{ Частина восьма статті 39 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 )
від 21.12.2005 }

9. Територіальна виборча комісія не пізніш як на третій день
після подання документів приймає рішення щодо реєстрації списку кандидатів у депутати, про що представнику місцевої організації партії (блоку) видається копія відповідного рішення. Рішення про реєстрацію списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку) разом із списком кандидатів у депутати з відомостями про перших п'ять осіб списку публікується виборчою комісією не пізніш як на третій день від дня його прийняття.
{ Частина дев'ята статті 39 в редакції Закону N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

10. Черговість кандидатів у депутати у виборчому списку,
визначена місцевою організацією партії (блоком), не може бути
змінена після їх реєстрації територіальною виборчою комісією, за
винятком випадків, передбачених цим Законом.

11. У разі реєстрації кандидатів у депутати у
багатомандатному окрузі представнику місцевої організації партії
(блоку) разом з копією рішення про реєстрацію у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Виборчий список кандидатів у депутати місцевої організації партії (блоку) разом з рішенням у цей же строк оприлюднюється у місцевих друкованих засобах масової інформації.

13. Відмова у реєстрації кандидатів у депутати в
багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), з підстав невідповідного оформлення поданих місцевою організацією партії (блоком) документів, передбачених частиною першою статті 36 цього Закону, або з підстав недостатньої кількості підписів виборців на підтримку виборчого списку місцевої організації партії (блоку) через неврахування підписних листів та підписів виборців не виключає повторного подання місцевою організацією партії (блоком) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку). Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами або з додатковими підписними листами з
підписами виборців на підтримку виборчого списку місцевої
організації партії (блоку) повинна бути подана до територіальної
виборчої комісії не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів.
Остаточне рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), територіальна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 31 день до дня виборів.
{ Частина тринадцята статті 39 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 40. Порядок реєстрації кандидатів у депутати
в одномандатному окрузі

1. Кандидати у депутати в одномандатному окрузі реєструються відповідною територіальною виборчою комісією за дотримання умов, передбачених статтею 37 цього Закону.

2. Подання документів до відповідної виборчої комісії для
реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі
починається за 60 і закінчується за 40 днів до дня виборів.

3. Особі, яка подала зазначені у статті 37 цього Закону
документи, видається довідка про дату і час прийняття документів
із зазначенням переліку прийнятих документів, а також кількості
підписних листів у разі їх подання.

4. Особа, висунута кандидатом у депутати в одномандатному
окрузі, має право до дня реєстрації її кандидатом відкликати свою
заяву про самовисування чи про реєстрацію кандидатом. Повторна заява особи про її самовисування чи про реєстрацію кандидатом у цьому окрузі не приймається.

5. Територіальна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день
з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата у депутати в
одномандатному окрузі та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації.

6. Відмова у реєстрації кандидата у депутати в одномандатному
окрузі з підстав невідповідного оформлення документів,
передбачених статтею 37 цього Закону, або з підстав недостатньої кількості підписів виборців на його підтримку через неврахування підписних листів та підписів виборців не виключає повторного подання кандидатом заяви про його реєстрацію. Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами або з додатковими підписними листами з підписами виборців на підтримку кандидата повинна бути подана до територіальної виборчої комісії
не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів.

7. У разі реєстрації кандидата у депутати в одномандатному
окрузі йому разом з копією рішення про реєстрацію у п'ятиденний строк з дня його прийняття видається посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

8. Перелік кандидатів у депутати, зареєстрованих у кожному
одномандатному окрузі по виборах відповідної місцевої ради, із
зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження,
громадянства, партійності, посади, місця роботи (заняття), місця
проживання суб'єкта висування у п'ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів оприлюднюється територіальною виборчою комісією в друкованих засобах масової інформації або у разі неможливості - іншим способом.

Стаття 41. Порядок реєстрації кандидатів на посаду
сільського, селищного, міського голови

1. Кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови
реєструється відповідною територіальною виборчою комісією за дотриманням умов, передбачених статтею 38 цього Закону.

2. Подання документів до відповідної виборчої комісії для
реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського
голови починається за 60 і закінчується за 40 днів до дня виборів.

3. Особі, яка подала зазначені у статті 38 цього Закону
документи, видається довідка про дату і час прийняття документів
із зазначенням переліку прийнятих документів, а також кількості
підписних листів у разі їх подання.

4. Особа, висунута кандидатом на посаду сільського,
селищного, міського голови, має право до дня реєстрації її
кандидатом відкликати свою заяву про самовисування чи про реєстрацію кандидатом. Повторна заява особи про її самовисування чи про реєстрацію кандидатом у цьому окрузі не приймається.

5. Територіальна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день
з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата на посаду
сільського, селищного, міського голови та доданих до неї
необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації.

6. Відмова у реєстрації кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови з підстав невідповідного оформлення документів, передбачених статтею 38 цього Закону, або з підстав недостатньої кількості підписів виборців на його підтримку через неврахування підписних листів та підписів виборців не виключає повторного подання кандидатом заяви про його реєстрацію. Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами або з додатковими підписними листами з підписами виборців на підтримку кандидата повинна бути подана до територіальної виборчої комісії не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів.

8. Перелік зареєстрованих кандидатів на посаду сільського,
селищного, міського голови із зазначенням прізвища, імені, по
батькові, року народження, громадянства, партійності, посади,
місця роботи (заняття), місця проживання, суб'єкта висування у
п'ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів
оприлюднюється територіальною виборчою комісією в друкованих засобах масової інформації або у разі неможливості - іншим способом.
{ Частина восьма статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 42. Збір підписів виборців на підтримку кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови,
кандидата у депутати в одномандатному окрузі
та виборчого списку місцевої організації
партії (блоку)

1. Особа, висунута кандидатом на посаду сільського,
селищного, міського голови, кандидатом у депутати в одномандатному окрузі або особа, яка має намір самовисуватися, звертається до відповідної територіальної виборчої комісії із заявою про намір збирати підписи виборців на його підтримку та про видачу підписних листів. Така заява подається до відповідної територіальної виборчої комісії особисто з пред'явленням документа, передбаченого
частиною другою статті 3 цього Закону. До заяви додається
автобіографія кандидата обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинна містити прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи,
громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, відомості про наявність чи відсутність судимості.
{ Частина перша статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

2. Місцева організація партії (блок), яка висунула кандидатів
у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку, звертається до відповідної територіальної виборчої комісії із заявою про намір збирати підписи виборців на підтримку виборчого списку місцевої організації партії (блоку) та про видачу підписних листів. До заяви, підписаної керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку, або місцевих організацій партій вищого рівня), додаються
документи, передбачені пунктами 2-5 частини першої статті 36 цього Закону, якщо вони не були подані раніше.

3. Територіальна виборча комісія у п'ятиденний строк з дня
надходження до відповідної виборчої комісії заяви про видачу
підписних листів і доданих до неї документів, зазначених у
частинах першій та другій цієї статті, приймає відповідне рішення.
Зразок підписного листа видається територіальною виборчою комісією не пізніш як у триденний строк з дня прийняття рішення про видачу підписних листів відповідно представникам місцевих організацій партій (блоків), від яких висунуто кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату у депутати в одномандатному окрузі.
{ Частина третя статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

4. Місцеві організації партії (блок), кандидат на посаду
сільського, селищного, міського голови мають право виготовляти будь-яку кількість підписних листів з дотриманням встановленої форми підписного листа.

5. На підтримку відповідного кандидата необхідно подати
підписні листи з такою кількістю підписів виборців:

1) кандидата на посаду сільського, селищного голови - не менш як 50 підписів;

2) кандидата на посаду міського голови (міста районного
значення чи міста, яке входить до складу міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення,
міста Севастополя) - не менш як 100 підписів;

3) кандидата на посаду міського голови (міст
республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення (крім міст - обласних центрів, міста Сімферополя) - не менш як 200 підписів;
 4) кандидата на посаду міського голови міст Києва та
Севастополя, Сімферополя, міст - обласних центрів - не менш
як 300 підписів;

5) кандидата у депутати сільської, селищної ради - не менш як
10 підписів.

6. На підтримку виборчого списку кандидатів у депутати,
висунутого місцевою організацією партії (блоком), необхідно подати підписні листи з такою кількістю підписів виборців:

1) виборчого списку кандидатів у депутати міської ради (міста
республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного
значення, крім міст - обласних центрів, міста Сімферополя) -
не менш як 500 підписів;

2) виборчого списку кандидатів у депутати міської ради (міста
Києва, Севастополя, міст - обласних центрів, міста Сімферополя) -
не менш як 800 підписів;

3) виборчого списку кандидатів у депутати районної, районної
у місті ради, кандидатів у депутати міської ради (міста районного
значення чи міста, яке входить до складу міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, міст Києва та Севастополя) - не менш як 200 підписів;

4) виборчого списку кандидатів у депутати Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, кандидатів у депутати обласної ради - не менш як 1000 підписів.

Стаття 43. Підписний лист

1. Форми підписних листів на підтримку виборчих списків
місцевих організацій партій (блоків), від яких висунуто кандидатів
у депутати та на підтримку кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі, затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за 85 днів до дня виборів.
{ Частина перша статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

2. Підписний лист повинен містити:

1) назву місцевих виборів;

2) повну назву місцевої організації партії (блоку) та повні
назви місцевих організацій партій, що входять до блоку, від яких
висунуто кандидатів на посаду сільського, селищного, міського
голови, кандидатів у депутати, чи прізвище, ім'я, по батькові, рік
народження, професію, посаду (заняття), місце роботи і адресу
місця проживання, партійність кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі; { Пункт 2 частини другої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

3) відомості про особу, яка збирає підписи виборців
(прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження,
громадянство, адреса місця проживання, документ, передбачений частиною другою статті 3 цього Закону, за наявності - номер телефону);

4) повну назву населеного пункту, в якому проводиться збір
підписів (села, селища, міста, а також району, області, Автономної
Республіки Крим, до складу яких входить населений пункт).

3. Підписний лист повинен мати графи:

1) порядковий номер виборця у підписному листі;

2) прізвище, ім'я та по батькові виборця;

3) рік народження виборця (для виборців, яким у рік виборів
виповнюється вісімнадцять років, - число, місяць та рік
народження);

4) громадянство виборця;

5) адреса місця проживання виборця;

6) назва, номер і серія документа, що посвідчує особу
виборця, зазначеного у частині другій статті 3 цього Закону;

7) дата проставлення підпису виборцем;

8) особистий підпис виборця.

Стаття 44. Порядок збирання та передачі підписів виборців до виборчих комісій

1. Підписи виборців на підтримку виборчого списку кандидатів
у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в
багатомандатному окрузі, кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі за письмовим дорученням відповідно представника місцевої організації партії (блоку), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі можуть збирати громадяни України, які на час збору підписів виборців мають право голосу на місцевих виборах.

2. Особа, яка збирає підписи виборців, до початку їх збирання
повинна власноручно внести до підписних листів відомості,
передбачені пунктами 3 і 4 частини другої статті 43 цього Закону.

3. Графи підписного листа, що стосуються виборця,
заповнюються ним власноручно, а в разі неможливості за станом здоров'я власноручно заповнити підписний лист на його прохання - особою, яка збирає підписи. Правильність відомостей, внесених до підписного листа про себе власноручно виборцем або особою, яка збирає підписи, засвідчується особистим підписом виборця.

4. Усі записи у підписному листі виконуються ручкою
(не олівцем), без скорочень.

5. Допущена помилка у підписному листі виправляється особою, яка її зробила, у спосіб, який дозволяє прочитати попередній запис. Виправлення засвідчується окремим підписом особи, яка зробила виправлення.

6. Ніхто не має права примушувати виборця підтримати своїм
підписом виборчий список кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі, кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Забороняється платити коштами, товарами або послугами за підписи на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі, кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, а також перешкоджати виборцю у
підтримці цих кандидатів.
{ Частина шоста статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

7. Забороняється збирати підписи на підприємствах, в
установах та організаціях.

8. В одному підписному листі враховуються лише підписи
виборців, які є членами відповідної територіальної громади.

9. Особа, яка збирала підписи виборців, підписує заповнений
підписний лист та проставляє цифрами і прописом кількість зібраних у цьому підписному листі підписів виборців.

10. Участь посадових осіб органів державної влади, органів
місцевого самоврядування у збиранні підписів виборців на підтримку виборчих списків кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі, а також на підтримку кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови забороняється.
{ Частина десята статті 44 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 )
від 21.12.2005 }

11. Встановлення додаткових обмежень щодо порядку збирання підписів забороняється.

12. Після закінчення збирання підписів виборців на підтримку
виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою
організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі,
представники місцевої організації партії (блоку) підраховують
загальну кількість підписів виборців, зібраних на підтримку
виборчого списку. Про підсумки збору підписів виборців складається протокол за формою, встановленою територіальною виборчою комісією, який підписується керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку).

13. Кандидат на посаду сільського, селищного, міського
голови, кандидат у депутати в одномандатному окрузі підраховує кількість підписів виборців, зібраних на свою підтримку, складає і підписує протокол про підсумки збору підписів виборців за формою, встановленою територіальною виборчою комісією.

14. Підписні листи, що подаються до відповідної виборчої
комісії, повинні бути пронумеровані.

15. При прийманні підписних листів відповідна виборча комісія
перевіряє відповідність кількості поданих підписних листів
кількості цих листів, зазначеній у протоколі про підсумки збору
підписів виборців, та складає акт про передачу-приймання підписних листів, в якому повинно бути зазначено кількість прийнятих підписних листів та заявлена кількість підписів виборців, а також зазначено дату і час їх приймання. Акт складається у двох примірниках і підписується уповноваженим на це членом виборчої комісії та особою, яка передала підписні листи. Перший примірник акта видається представнику місцевої організації партії (блоку), кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату у депутати в одномандатному окрузі, а другий примірник акта зберігається у відповідній виборчій комісії.

Стаття 45. Порядок врахування підписів виборців

1. Територіальна виборча комісія забезпечує здійснення
контролю за додержанням вимог цього Закону до підписних листів шляхом їх вибіркової перевірки членами виборчої комісії.

2. При встановленні на підставі підписних листів кількості
виборців, які підтримали виборчий список кандидатів у депутати,
висунутих місцевою організацією партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі, не враховуються підписи окремих виборців:

1) у разі відсутності в підписному листі всіх або окремих
відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, передбачених формою підписного листа;

2) якщо при внесенні відомостей про виборця, який підтримує
своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, порушено вимоги статті 44 цього Закону;

3) вчинені замість виборця іншою особою;

4) вчинені особою, яка на день вчинення підпису не мала права
голосу;

5) які не є членами територіальної громади, де проводяться
місцеві вибори;

6) якщо підписи вчинені виборцем декілька разів на підтримку
одного і того ж виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі;

7) якщо підписи вчинені виборцем до моменту видачі виборчою комісією підписних листів для збирання підписів на підтримку відповідного виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі.

3. При встановленні кількості виборців, які підтримали своїми
підписами кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі, не враховуються підписні листи:

1) підписи виборців в яких зібрані особою, яка на день збору
підписів не мала права голосу;

2) які містять недостовірні відомості про особу, яка збирала
підписи виборців;

3) в яких відсутні відомості про особу, яка збирала підписи
виборців;

4) в яких відсутній підпис особи, яка збирала підписи
виборців;

5) в яких замість підпису особи, яка збирала підписи
виборців, міститься підпис іншої особи;

6) в яких підписи виборців зібрані на підприємствах, в
установах, організаціях;

7) невстановленої форми;

8) підроблені;

9) підписи в яких зібрано насильно, шляхом підкупу або
обману;

10) що мають підчистки, виправлення без застережень;

11) підписи в яких зібрані за участі посадових та службових
осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

4. Про результати збирання підписів на підтримку виборчого
списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією
партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата на посаду
сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в
одномандатному окрузі, територіальна виборча комісія складає
протокол, в якому зазначається кількість підписів виборців, що
підлягають врахуванню, кількість неврахованих підписів виборців з обов'язковим зазначенням підстав їх неврахування. Копію протоколу виборча комісія у триденний строк з дня його затвердження видає представнику місцевої організації партії (блоку), кандидату у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови.
{ Частина четверта статті 45 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

5. Право на ознайомлення з підписними листами, поданими до
виборчої комісії, мають члени територіальної виборчої комісії.

Стаття 46. Декларація про майно і доходи кандидата у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови

1. Декларація про майно і доходи кандидата у депутати та на
посаду сільського, селищного, міського голови за останній рік,
термін звітності по якому вже минув, заповнюється ним власноручно за формою, затвердженою Міністерством фінансів України не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів.
{ Частина перша статті 46 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 )
від 21.12.2005 }

2. Достовірність відомостей, внесених до декларації,
зазначеної у частині першій цієї статті, перевіряється за
зверненням територіальної виборчої комісії органами Державної
податкової адміністрації України не пізніш як за 30 днів до дня
виборів. Про виявлені порушення у цей же строк повідомляється відповідна виборча комісія.

3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, не є
підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації
кандидата у депутати і на посаду сільського, селищного, міського
голови та підлягають виправленню.
{ Частина третя статті 46 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 )
від 21.12.2005 }

Стаття 47. Відмова в реєстрації кандидата на посаду
сільського, селищного, міського голови, кандидата
у депутати

1. Територіальна виборча комісія відмовляє в реєстрації
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови,
кандидата у депутати в разі:

1) порушення встановленого цим Законом порядку висування кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати;

2) відсутності або неправильних відомостей у документах,
зазначених відповідно у статтях 36-38 цього Закону;

3) припинення громадянства України кандидата;

4) визнання судом кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати недієздатним, набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

5) виявлення територіальною виборчою комісією обставин, що позбавляють особу права бути обраною депутатом або сільським, селищним, міським головою відповідно до статті 9 цього Закону.

2. Рішення про відмову в реєстрації кандидата на посаду
сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати
повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття надсилається (видається) представнику місцевої організації партії (блоку), від якої висунуті кандидати у депутати в багатомандатному окрузі, кандидату у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови або його довіреній особі.
{ Частина друга статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

3. Якщо жоден із кандидатів у депутати, висунутих місцевою
організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі, не
зареєстрований територіальною виборчою комісією у встановлений цим Законом строк, місцева організація партії (блок) втрачає статус суб'єкта виборчого процесу у виборах до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради.
{ Частина третя статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 48. Скасування рішення про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати

1. Територіальна виборча комісія скасовує рішення про
реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в разі:

1) звернення кандидата на посаду сільського, селищного,
міського голови, кандидата у депутати в будь-який час після його
реєстрації, але не пізніш як за п'ять днів до дня виборів, із
письмовою заявою про відмову від балотування. Ця заява відкликанню не підлягає;

2) припинення громадянства України кандидата;

3) визнання судом кандидата у депутати, кандидата на посаду
сільського, селищного, міського голови недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

4) порушення вимог частин п'ятої, шостої статті 33 цього
Закону; { Пункт 4 частини першої статті 48 в редакції Закону
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

5) виявлення територіальною виборчою комісією обставин, що позбавляють особу права бути обраною депутатом або сільським, селищним, міським головою відповідно до статті 9 цього Закону;

6) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців
кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, а так само на його прохання або за його дорученням - іншими особами;

7) встановлення у судовому порядку, що підприємство,
установа, організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, роботи, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності; { Пункт 7 частини першої статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

8) встановлення судом, що кандидат у депутати, кандидат на
посаду сільського, селищного, міського голови, який займає посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах, організаціях, у військових частинах (формуваннях), утворених відповідно до законів України, залучає або використовує для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи;

9) встановлення у судовому порядку, що кандидат у депутати,
кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови крім
коштів свого виборчого фонду використовував при фінансуванні передвиборної агітації інші кошти;

10) витрати кандидатом у депутати, кандидатом на посаду
сільського, селищного, міського голови коштів у розмірі, більшому
від установленої цим Законом граничної суми витрат виборчого фонду;

11) якщо кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського,
селищного, міського голови після оголошення йому територіальною виборчою комісією попередження в порядку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, повторно порушив вимоги цього Закону;

12) ліквідації місцевої організації партії (місцевих
організацій партій, що входять до блоку), розпуску блоку, яка
(який) висунула (висунув) кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови, кандидата у депутати. { Частину першу статті 48 доповнено пунктом 12 згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

2. Територіальна виборча комісія скасовує рішення в частині
реєстрації в багатомандатному окрузі окремого кандидата у
депутати, включеного до виборчого списку місцевої організації
партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку у разі:

1) звернення кандидата у депутати в будь-який час після його
реєстрації з письмовою заявою про відмову від балотування у
багатомандатному окрузі. Ця заява відкликанню не підлягає;

2) звернення місцевої організації партії (блоку) про
скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого на підставі статуту партії, та угоди про утворення виборчого блоку;

3) припинення громадянства України кандидата у депутати;
Текст документа взятo з сайту ВPУ zakon.rada.gov.ua

{ Пункт 4 частини другої статті 48 виключено на підставі
Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

5) визнання судом кандидата у депутати недієздатним чи
набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

6) порушення вимог частин п'ятої, шостої статті 33 цього
Закону; { Пункт 6 частини другої статті 48 в редакції Закону
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

7) виявлення територіальною виборчою комісією обставин, що позбавляють особу права бути обраною депутатом або сільським, селищним, міським головою відповідно до статті 9 цього Закону;

8) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців
кандидатом у депутати, а так само на його прохання або за його дорученням - іншою особою;

9) встановлення у судовому порядку, що підприємство,
установа, організація, засновником, власником або членом керівного органу яких є кандидат у депутати, під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, роботи, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності; { Пункт 9 частини другої статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

10) встановлення судом, що кандидат у депутати, який займає
посаду, в тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах, організаціях, у військових частинах (формуваннях), утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи;

11) якщо кандидат у депутати після оголошення йому
територіальною виборчою комісією попередження в порядку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, повторно порушив вимоги цього Закону;

12) виходу відповідної місцевої організації партії із складу
виборчого блоку або ліквідації місцевої організації партії -
учасниці блоку (щодо кандидатів у депутати від місцевої
організації партії, яка вийшла із складу блоку чи ліквідована).
{ Частину другу статті 48 доповнено пунктом 12 згідно із Законом
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

3. Територіальна виборча комісія скасовує рішення про
реєстрацію в багатомандатному окрузі всіх кандидатів у депутати,
включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку),
у разі:

1) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців
місцевою організацією партії (блоком), уповноваженою особою місцевої організації партії (блоку), а так само на їх прохання або за їх дорученням - іншою особою;

2) встановлення у судовому порядку, що організація,
засновником, власником або членом керівного органу якої є місцева організація партії (блок) чи уповноважена особа місцевої організації партії (блоку), під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, роботи, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності; { Пункт 2 частини третьої статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

3) встановлення у судовому порядку, що місцева організація
партії (блок) крім коштів свого виборчого фонду використовувала при фінансуванні передвиборної агітації інші кошти;

4) витрати місцевою організацією партії (блоком) коштів у
розмірі, більшому від установленої цим Законом граничної суми
витрат виборчого фонду організації партії (блоку);

5) ліквідації місцевої організації партії (місцевих
організацій партій, що входять до блоку), розпуску блоку.
{ Частину третю статті 48 доповнено пунктом 5 згідно із Законом
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

4. Територіальна виборча комісія надсилає (видає) місцевій
організації партії (блоку), кандидату на посаду сільського,
селищного, міського голови, кандидату у депутати копію рішення про скасування реєстрації не пізніш як на другий день з дня його прийняття.

5. У разі порушення інших вимог цього Закону місцевою
організацією партії (блоком), кандидатом у депутати територіальна
виборча комісія може оголосити йому попередження, що
оприлюднюється в державних та комунальних засобах масової інформації або в інший спосіб.

6. У разі смерті, визнання судом недієздатним кандидата у
депутати відповідна виборча комісія приймає рішення про вибуття цього кандидата у депутати з балотування і про виключення його з виборчого списку місцевої організації партії (блоку).

Стаття 49. Особливості голосування по одному кандидату (одному виборчому списку)

1. Якщо після закінчення строку реєстрації кандидатів
залишився один кандидат (один виборчий список місцевої організації партії (блоку) з кількістю кандидатів, достатньою для формування відповідної ради), голосування проводиться по одному кандидату у депутати (одному виборчому списку місцевої організації партії (блоку).

2. У разі коли у відповідному виборчому окрузі після
закінчення строку реєстрації кандидатів не залишилося жодного
кандидата (жодного виборчого списку місцевої організації партії
(блоку) або якщо у виборчому списку (списках) місцевої організації партії (блоку), який залишився (залишилися) після закінчення строку реєстрації кандидатів, кількість кандидатів, які залишилися у списку (списках), є недостатньою для формування відповідної ради), вибори вважаються такими, що не відбулися.
{ Стаття 49 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від
21.12.2005 }

Розділ VIII

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

Стаття 50. Строки, форми і умови проведення передвиборної агітації

1. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності
з метою спонукання виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу. Право вести передвиборну агітацію мають організації партій (блоки), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстровані відповідною виборчою комісією для участі у місцевих виборах.
Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати політичні, ділові та особисті якості кандидатів на посади сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати, їх передвиборні програми, а також передвиборні програми організацій партій (блоків).

2. Місцева організація партії (блок), кандидати у депутати,
кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови мають право розпочати свою передвиборну агітацію з моменту прийняття відповідною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів. Ведення передвиборної агітації до початку і після закінчення зазначених строків забороняється.
Напередодні і в день виборів забороняється проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій) від імені кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. У цей же час забороняється публічне оголошення про підтримку місцевою організацією партії (блоком), кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів і телепередач чи інших публічних заходів.

3. Передвиборна агітація здійснюється в будь-яких формах і
будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України
( 254к/96-ВР ) та законам України. Офіційні повідомлення в період
виборчого процесу про дії кандидатів у депутати, кандидатів на
посаду сільського, селищного, міського голови, пов'язані з
виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) або законами України, і підготовлені у порядку, визначеному Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації" ( 539/97-ВР ) не належать до передвиборної агітації. Такі офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії
зазначених осіб як кандидатів у депутати або кандидатів на посаду
сільського, селищного, міського голови.

4. У разі проведення повторного голосування передвиборна
агітація поновлюється з дня офіційного опублікування рішення
відповідної територіальної виборчої комісії про призначення
повторного голосування і припиняється у строк, зазначений у
частині другій цієї статті.

5. Передвиборна агітація може здійснюватися:

1) шляхом проведення зборів, зустрічей з виборцями, мітингів,
демонстрацій, процесій, публічних дебатів, дискусій та інших
масових заходів;

2) шляхом розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів;

3) через засоби масової інформації;

4) в інших формах, що не суперечать Конституції України
( 254к/96-ВР ) та законам України.

6. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок і в межах
коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова
субвенція з Державного бюджету України на підготовку і проведення місцевих виборів, та коштів виборчих фондів кандидатів, місцевих організацій партій (блоків). Використання для передвиборної агітації коштів з інших джерел забороняється.

7. Передвиборна агітація за рахунок коштів відповідного
місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов та можливостей, що передбачає надання кандидатам, їх довіреним особам, місцевим організаціям партій (блокам) та їх уповноваженим особам за однакову плату одних і тих самих приміщень для проведення масових заходів, виготовлення однакових за кількістю і якістю друкованих інформаційних матеріалів, надання однакових
друкованих площ та ефірного часу на радіо і телебаченні.
{ Стаття 50 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від
21.12.2005 }

Стаття 51. Проведення публічних заходів для ведення
передвиборної агітації

1. Проведення публічних заходів для ведення передвиборної
агітації здійснюється відповідно до закону. Місцева організація
партії (блок), кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського,
селищного, міського голови попередньо повідомляє про час і місце проведення запланованих публічних заходів передвиборної агітації відповідну територіальну виборчу комісію.

2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування за зверненням відповідної територіальної виборчої комісії надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує територіальна виборча комісія. При цьому територіальна виборча комісія зобов'язана забезпечити рівні можливості для всіх місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.
Оплата використання наданих приміщень здійснюється в порядку, встановленому статтею 87 цього Закону.

3. Місцева організація партії (блок) - суб'єкт виборчого
процесу, кандидат у депутати та кандидат на посаду сільського,
селищного, міського голови має право на договірній основі за
рахунок коштів свого виборчого фонду орендувати будинки і
приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів,
дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної
агітації.

4. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми
власності було надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації одному кандидату, місцевій організації партії (блоку), власник (володар, користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншому кандидату, місцевій організації партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу. Зазначена вимога не стосується приміщень, що перебувають у власності чи постійному користуванні партії (блоку), чия місцева організація є суб'єктом виборчого процесу.
{ Стаття 51 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від
21.12.2005 }

Стаття 52. Виготовлення і порядок розміщення друкованих інформаційних та агітаційних матеріалів

1. Відповідна територіальна виборча комісія за рахунок коштів
відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня
виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, передачу їх дільничним виборчим комісіям із розрахунку по два примірники на кожну виборчу комісію.

2. Інформаційні плакати в межах одного виборчого округу мають бути однаковими за формою, розміром, поліграфічним виконанням.
Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюється відповідною територіальною виборчою комісією. Текст та поліграфічне виконання плакатів погоджується відповідною територіальною виборчою комісією з представником місцевої організації партії (блоку), кандидатом або його довіреною особою.

3. Інформаційний плакат місцевої організації партії (блоку)
повинен містити передвиборну програму, подану нею при реєстрації кандидатів у депутати, виборчий список кандидатів у депутати із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (зайняття), місця роботи та проживання, партійності включених до нього кандидатів.

4. Інформаційний плакат кандидата у депутати у одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови повинен містити біографічні відомості, передвиборну програму та фотографію, подані ним при реєстрації.

5. Інформаційні плакати передаються на виборчі дільниці не
пізніш як за двадцять днів до дня місцевих виборів.

6. Місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати,
кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови за
рахунок і в межах коштів власних виборчих фондів можуть
виготовляти плакати, листівки, буклети, інші друковані агітаційні
матеріали.

7. Друкований агітаційний матеріал повинен містити відомості
про установу, що здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Розповсюдження анонімних друкованих агітаційних матеріалів забороняється.

8. Місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати,
кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови
зобов'язані подати по одному примірнику кожного друкованого агітаційного матеріалу, виготовленого за рахунок власних виборчих фондів, не пізніш як через три дні після дня його виготовлення до відповідної територіальної виборчої комісії.

9. Друковані та інші агітаційні матеріали розміщуються лише у
місцях, визначених і обладнаних місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування. Відповідні місця мають бути визначені та обладнані не пізніше як за тридцять п'ять днів до дня виборів.
{ Стаття 52 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від
21.12.2005 }

Стаття 53. Загальний порядок використання засобів масової інформації

1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової
інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та можливостей в порядку, передбаченому цим Законом.
Висвітлення виборчого процесу в засобах масової інформації всіх
форм власності, у тому числі в інтерв'ю, дискусіях та дебатах, а
також інформаційних повідомленнях, у програмах новин і поточних подій має здійснюватися на засадах об'єктивності, неупередженості та збалансованості.

2. Місцевим організаціям партій (блокам), кандидатам у
депутати, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови надається право користуватися державними і комунальними засобами масової інформації за рахунок та в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів.

3. Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх
форм власності, що ведеться за рахунок коштів власних виборчих фондів, здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу та одиницю друкованої площі і обмежується лише граничним розміром виборчого фонду.

4. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці
ефірного часу встановлюються відповідними засобами масової інформації не пізніш як за п'ятдесят днів до дня виборів у розмірі, який не може перевищувати середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за перші три квартали року, що передує року проведення чергових місцевих виборів. При цьому засоби масової інформації можуть розрахувати такі розцінки вартості
одиниці друкованої площі чи ефірного часу окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки чи встановлювати надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу.

5. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або
друковану площу одному кандидату, місцевій організації партії
(блоку) - суб'єкту виборчого процесу, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншому кандидату, місцевій організації партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу. Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі місцевій організації партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу в разі, якщо надані для поширення матеріали містять відомості, зазначені у частинах третій і восьмій статті 56 цього Закону.

6. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів
опитування громадської думки, пов'язаного з місцевими виборами, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої похибки.

7. Поширення інформації, яка згідно з Законом України "Про
вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) відноситься до
політичної реклами, здійснюється відповідно до вимог зазначеного Закону.

8. Вимоги, встановлені частинами четвертою і п'ятою цієї
статті, не поширюються на засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є місцеві організації партій - суб'єктів виборчого процесу (місцеві організації партій, що входять до блоку - суб'єкта виборчого процесу).
{ Стаття 53 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від
21.12.2005 }

Стаття 54. Порядок використання друкованих засобів масової інформації

1. Місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати в
одномандатному окрузі та кандидати на посаду сільського,
селищного, міського голови мають право за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому поліграфічному виконанні у місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації передвиборні програми, подані ними при реєстрації.

2. Черговість друкування передвиборних програм за рахунок
коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова
субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на
підготовку і проведення виборів, встановлюється не пізніш як за
тридцять п'ять днів до дня виборів відповідними територіальними
виборчими комісіями шляхом жеребкування за участю уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків).

3. Результати жеребкування щодо черговості друкування
передвиборних програм оприлюднюються у триденний строк після дня затвердження їх територіальною виборчою комісією у місцевих засобах масової інформації, заснованих на державній чи комунальній формі власності.

4. Місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати,
кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови мають право за рахунок коштів власних виборчих фондів публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації усіх форм власності, за винятком зарубіжних засобів масової інформації, що діють на території України.

5. Матеріали передвиборної агітації, зазначені у частині
четвертій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що
укладається від імені місцевої організації партії (блоку),
кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, розпорядником відповідного виборчого фонду з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється.

6. Оплата за використання друкованих площ для ведення
передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів відповідного
місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, здійснюється відповідною територіальною виборчою комісією відповідно до угод, укладених з місцевими засобами інформації, заснованими на державній чи комунальній формі власності.

7. Редакції друкованих засобів масової інформації всіх форм
власності за письмовими запитами територіальної виборчої комісії
зобов'язані надавати їй інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів, а в разі необхідності - надсилати їй копії відповідних угод, платіжних документів, а також публікації.
{ Стаття 54 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від
21.12.2005 }

Стаття 55. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації

1. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за
рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, надається державними та комунальними телерадіоорганізаціями між дев'ятнадцятою і двадцять третьою годинами за київським часом.

2. Порядок надання ефірного часу кандидатам, їх довіреним
особам, уповноваженим особам місцевих організацій партій (блоків) за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється територіальною виборчою комісією у порядку жеребкування не пізніш як за 35 днів до дня виборів. Жеребкування проводиться за участю уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови або їх довірених осіб.

3. Результати жеребкування, проведеного відповідно до частини другої цієї статті, та складений за його підсумком розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації, заснованих на державній чи комунальній формі власності, у триденний строк з дня затвердження їх територіальною виборчою комісією.

4. Оплата за наданий ефірний час здійснюється територіальними виборчими комісіями згідно із затвердженими кошторисами в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, та за відповідними угодами, що укладаються між територіальними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями.